Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwiększenie wartości

Czy w przypadku sprzedaży środka trwałego - samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych za cenę odbiegającą od cen rynkowych, organ podatkowy może podwyższyć wartość samochodu?

Z treści pisma wynika, że posiada Pani, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, samochód osobowo - ciężarowy na podstawie umowy leasingu. Samochód ten po zakończeniu umowy zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany od wartości początkowej wg ceny jego wykupu. Samochód ten zamierza Pani następnie sprzedać po cenie wykupu, która znacznie odbiega od jego wartości rynk ...

Czy wynajmujący może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zwrot niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym (przebudowy dokonanej za zgodą wynajmującego) dokonany zgodnie z umową najmu na rzecz najemcy po rozwiązaniu tej umowy zawartej na czes nieokreślony w kwocie ustalonej w porozumieniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie S ...

Czy przy ewentualnym zwiększeniu wartości sprzedanej nieruchomości dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych jednocześnie zostanie zwiększona kwota do wydatkowania na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

STAN FAKTYCZNY. W dniu 01.03.2005r. na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego za Repertorium A Nr 1136/2005 w Kancelarii Notarialnej notariusza ....... w .......... nabył Pan udział wynoszący 45/100 w niezabudowanej nieruchomości położonej w B. przy ul............... , oznaczonej numerem geodezyjnym 188/77. Z pisma Pana wynika, iż zamierza Pan sprzedać sąsiadowi po cenie ...

1. Czy inwestycje w postaci rozbudowy budynku, który podatnicy wynajmują mogą być zaliczone poprzez odpisy amortyzacyjne w koszty uzyskania przychodów i w jakim momencie? 2. Czy koszty przeniesienia instalacji energetycznej (kabla), które musiały być wykonane bez związku z rozbudową budynku, mogą być zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu bez zwiększenia wartości inwestycji? 3. Czy indywidualna stawka amortyzacyjna w wysokości 10 % będzie im przysługiwała dla rozbudowanej części nieruchomości, zważywszy ze budynek był amortyzowany stawką 10-procentową?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 6.05.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodu, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 22 ust ...

dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych lub ewentualnego zwiększenia wartości środka trwałego o wysokość nieodliczonego podatku VAT w przypadku nieskorzystania z prawa odliczenia podatku naliczonego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 7.06.2005 r., uzupełnionego pismami ...

Spółka "B" w latach 90 - tych nabyła używane nieruchomości; budynki, budowle, grunty, które nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W toku eksploatacji tych nieruchomości poniesiono nakłady na ich ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej, a Spółka "B" skorzystała z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tego tytułu. W 2001 r. Spółka "B" została przejęta przez Spółkę "A" (w ciągu ostatnich 5 - ciu lat przedmiotowe nieruchomości nie były jednakże modernizowane). Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych nieruchomości przez Spółkę "A" należy zastosować art. 43 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwolnienia od podatku od towarów i usług nie stosuje się do dostawy towarów używanych, jeżeli w trakcie użytkowania wydatki ponoszone na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.04.2005 r. (doręczonego do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach, a następnie przesłanego, zgodnie z właściwością miejscową, do tutejszego organu w dniu ...

Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym powiększa wartość początkową tego środka trwałego w momencie jego wykupu?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku ze złożonym w dniu 4.01.2006 r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co ...

Czy odszkodowania wypłacone lokatorom za opróżnienie istniejących lokali Spółka może zaliczyć do wartości środka trwałego w budowie i rozliczać je w czasie, poprzez amortyzację nowego budynku?

W dniu 2.03.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 23.03.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 27.03.2006r.) oraz z dnia 11.05.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 19.05.2006r.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ż ...

Dotyczy zwiększenia podstawy podatku i wymiaru podatku.

POSTANOWIENIE Burmistrz Świecia działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwiększenia podstawy podatku i wymiaru podatku postanawia: uzn ...

Czy wydatki poniesione na usługę doradczą związaną z pozyskaniem dotacji na zadanie inwestycyjne można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej (bieżącej), czy też kwoty te powinny być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych w budowie?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku K. sp. z o.o. z dnia 11.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.10.2006 r.) o u ...

Generowanie strony w 15 ms