Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: recepty

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży leków na podstawie recept - część należności apteka otrzymuje od klienta z chwilą wydania leku, natomiast różnicę do ceny detalicznej refunduje NFZ ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 30.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: jaki jest moment powstania obow ...

Czy zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od dnia 01 maja 2004 r., a dotyczącymi podatku VAT, można należny podatek VAT z tytułu sprzedaży wykazać w momencie uznania kwoty refundowanej na rachunku bankowym?

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) obrotem podlegającym opodatkowaniu jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana z dostawą lub świadczeniem usług. W związku z tym w art. 19 ust. 21 powołanej wyżej ustawy został określony moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu należnych ...

Czy stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Oddziału wydatki związane z wymienionymi działaniami w zakresie reklamy leków (produktów), m. in.: 1) działania reklamowe i promocyjne w środowisku lekarskim dotyczące produktów S wydawanych na recepty (w tym dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów)?

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w związku z odpowiedzią Nr US72/ROP1/423/769/04/AJ Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 02.12.2004 r. na pytanie Spółki z dnia 03.11.2004 r. w sprawie traktowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o ...

Czy u pacjenta, który zapłaci za lek 1 grosz powstanie przychód do opodatkowania z tzw. "innych źródeł".

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a, § 1-4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podziela pogląd wyrażony w złożonym wniosku Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię wynika, żejes ...

Czy przy sprzedaży okularów korekcyjnych wykonywanych na receptę właściwe jest zastosowanie stawki 7%? Zakupuję materiały do wykonania okularów korekcyjnych ze stawkami: 7% - soczewki oraz 7% lub 22% - oprawki.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku , Nr 8 , poz. 60 ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 października 2005 roku / data wpływu 24 października 2005/ M. S.- P. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...


Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki ponoszone zgodnie z Prawem farmaceutycznym, w celu zwiększenia przychodów Spółki i uznawane przez to prawo, jako wydatki reklamowe na:a)zakup wydawanych gadżetów opatrzonych logo leków sprzedawanych przez Spółkę,b)zakup wydawanych gadżetów opatrzonych logo Spółki,c)sponsorowanie konferencji i kongresów naukowych, których celem jest informowanie iż sponsorem jest Spółka będący dystrybutorem określonych leków,mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 11.04.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w p ...

wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wydawania druków recept.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...

Czy w przypadku nieodpłatnego przyjmowania odpadów z folii powstanie przychód na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymywanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy sponsorowanie przez Spółkę udziału lekarzy w konferencjach i kongresach naukowych (bez świadczenia ekwiwalentnego na rzecz Spółki) jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 44 ms