Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi świadczone przez agencje informacyjne

W przedmiotowym piśmie podatniczka zwraca się z pytaniem dotyczącym stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU do grupowania 92.40.10 – usługi świadczone przez agencje informacyjne.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podsta ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art.86 ust.1 w związku z art.88 ust.1 pkt2 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez podatnika usług reportersko-dziennikarskich?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reportersko-dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in.: opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/lub prowadzeni ...

dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych przez Stronę usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 92.40.10-00.00.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 09.11.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 17.11.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych przez ...

dot. skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków związanych ze świadczeniem usług agencji informacyjnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 17.11.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynika ...

Czy podatnik prawidłowo stosuje zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne"

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Czy działalność sklasyfikowana jako PKWiU 92. 40. 10-00. 00 jako usługi świadczone przez agencje informacyjne, podlega przedmiotowo zwolnieniu z podatku VAT ? Jeżeli tak, to czy Podatnik jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 ptk 2 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie: - art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.12.05 r. (data wpływu do US 04.01.06 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi ...

Czy usługi reportersko - dziennikarskie są zwolnione z podatku VAT? Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem tych usług?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 29.04.2006 r. nr PP/443-42/06 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr ...

Czy usługi dziennikarsko - dokumentacyjne są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 20.02.2006 r. nr PP/443-222/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr ...

Generowanie strony w 39 ms