Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cele osobiste

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku przekazania nieruchomości na cele osobiste?

Podatnik zamierza przekazać na cele osobiste nieruchomość zabudowaną, zakupioną w 1998 r. na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nieruchomość ta została zakupiona od podatnika podatku VAT, wykazany na fakturze podatek VAT odliczono w części wg udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem. W latach 2003-2004 dokonano modernizacji pomieszczeń. Poniesione nakłady inwestycyjne ...

Czy powinno naliczać się podatek od towarów i usług od kwot wpłaconych przez pracowników, w sytuacji, gdy pracodawca zorganizował wycieczkę dla pracowników sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych biuro turystyczne, które zorganizowało wycieczkę wystawiło fakturę VAT marża, a częściową odpłatność za imprezę ponieśli pracownicy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie udziela odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 6.10.2004 r. (data wpływu 8.10.2004 r.) dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług: Jednostka zorganizowała wycieczkę dla pracowników sfinansowaną z ...


1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na używanie samochodów służbowych na cele prywatne przez pracowników należy doliczać do osiąganego przez pracownika dochodu, a tym samym opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na używanie samochodów służbowych na cele prywatne przez pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka udostępnia pracownikom samochody służbowe do wykorzystywania ich według zasad ściśle określonych decyzją wewnętrzną, zgodnie z którą wszelkie wydatki ponoszone z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych zaliczane są przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu. Samochody te najczęściej wykorzystywane są przez pracowników, którzy ...

Czy nieodpłatne przekazanie części tej nieruchomości na cele osobiste małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Podatnicy (małżonkowie) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W ramach tej działalności wykorzystują nieruchomość, od której począwszy od 2002r. dokonują odpi-sów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Nieruchomość została wznie-siona na cudzym gruncie, użytkowanym na podstawie umowy wieczystego użytkowania. Obecnie podatnicy zamierzają wy ...

Czy czynności nieodpłatnego przekazania i zużycia towarów na potrzeby własne, pracowników i na inne cele podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30.06.2004 r. uprzejmie informuje. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. ...

Czy przy sprzedaży budynku (w jakimś czasie po przejęciu na cele osobiste) oraz związanego z nim gruntu należy naliczyć podatek od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za wykonanie usług instalacyjnych i remontowo-budowlanych w domu mieszkalnym podatnika z wykorzystaniem materiałów zakupionych do działalności gospodarczej?

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych i ogólnobudowlanych.Zamierza przeprowadzić remont swojego domu mieszkalnego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W domu, w którym ma być przeprowadzony remont nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Towar i materiał wykorzystany do wykonania ...

Czy przekazanie na cele osobiste podatnika budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z 11 narca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W grudniu 1999 r. Podatnik nabył od firmy X na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego (bez faktury VAT) budynek o charakterze produkcyjnym (wybudowany w 1963 r.) wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym położony był ten budynek. Zakupiony budynek jest w całości budynkiem użytkowym wykorzystywanym przez Podatnika na cele działalności gospodarczej, został wprowa ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania samochodu na cele osobiste, wystawienia faktury wewnętrznej w związku z dokonaniem tej czynności oraz wykazania tego zdarzenia w deklaracji VAT-7.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2005 r., który wpłynął do urzędu skarbowego w dniu 25.02.2005 r. (skorygowane pismem z dnia 11.03.2005 r., które wpłynęło do urzędu dnia 15.03.2004 r.) o ...

Generowanie strony w 6 ms