Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uznanie

Czy faktury wystawione bez podpisu wystawcy są dopuszczalnym - z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dowodem poniesienia kosztu podatkowego?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1,997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 14.06.2004r., odnośnie stanu faktycznego, w którym Spółka otrzymuje faktury dokumentujące koszty, które nie zawierają podpisu wystawcy informuje, że stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy ...

Czy dotacje za miesiąc kwiecień, które wpłyna na rachunek bankowy w miesiącu maju należy opodatkować podatkiem VAT i czy kwota dotacji, którą zostanie uznany rachunek bankowy jest kwotą brutto?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony dnia 21.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska dotyczącego ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym winno nastąpić zmniejszenie wartości wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia ...

Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska, dotyczącego zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w odniesieniu do uznanych reklamacji w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowani ...

Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska dotyczącego sposobu udokumentowania wartości uznanych przez Podatnika reklamacji w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie udokumentow ...

Podmiot posiada potwierdzenie zarejestrowania kontrahenta unijnego jako podatnika VAT UE, kopię faktury, specyfikację towarów, zamówienie i KP wpłatę gotówkową. Jednostka pyta czy powinna posiadać jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty?

POSTANOWIENIE ======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Czy nieuznawanie przez usługobiorcę w części lub w całości zobowiązania wynikającego z przyjętej faktury VAT, wyklucza możliwość podatkowego rozliczenia takiej faktury, tj. odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego?

Podatnik jest inwestorem oraz zlecającym usługi generalnego wykonawstwa inwestycji i w kontaktach z kontrahentami pozostaje w pozycji podmiotu przyjmującego faktury inwestycyjne. Podatnik przyjmuje faktury VAT za wykonanie robót budowlanych oraz faktury dokumentujące wykonanie innych usług, np. eksploatacji obiektów należących do Spółki. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy nieuznawanie przez us ...

Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż świadczone usługi marketingowe okolicznościowe stanowią usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22% oraz winny być dokumentowane fakturą VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż świadczone usługi marketingowe okolicznościowe stanowią usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22% oraz winny być dokumentowane fakturą VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 121 ms