Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie ryczałtowe

1.Spółka wypłaca comiesięczny ryczałt za posiedzenia członkom zarządu pełniącym swoje funkcje z powołania. Członkami zarządu są nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego. Spółka nie zawarła z członkami zarządu kontraktów menadżerskich, umów o pracę, są oni natomiast jej udziałowcami. Wątpliwości Spółki dotyczą konieczności opodatkowania ww. czynności podatkiem od towarów i usług.2. Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu gazu i paliw silnikowych zużywanych do napędu wózków widłowych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 19 maja 2004 r. Spółka zwróciła się do tut. org ...

Czy zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa podlega podatkowi VAT?

Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa / art. 28 ust. 1 w/w. ustawy Ordynacja podatkowa / nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535 /. Dlatego uzyskane wynagrodzenie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i u ...

Na jakich zasadach opodatkowane jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie mediatora za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zleconego przez sąd w sprawach karnych?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 16.08.2004 r. sprecyzowanym pismem z dnia 07.09.2004 r. w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, informuje ...

1. Czy Bank jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych zachowuje prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia składając korektę deklaracji: a) w której zmniejsza podst. opodatkowania? b) w której zwiększa podstawę? c) „neutralną”? 2. Czy może potrącić to wynagrodzenie w innym terminie niż termin wypłaty podatku, od którego pobrano wynagr.?

W odpowiedzi na pismo Nr RS/RP/536-1387/04 z dn. 21.05.2004 r. (wpływ do Urzędu 21.05.2004.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej. Prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków przysługuje płatnik ...

Czy płatnik powinien dokonać zwrotu przysługującego mu wynagrodzenia, jeżeli dokonuje korekty deklaracji PIT-4 i dopłaty zaliczek na podatek dochodowy należnych od wypłat dla pracowników?

Spółka składa deklaracje (PIT-4) na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat i dokonuje umniejszenia pobranego podatku o przysługujące jej wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków. W przypadku dostarczenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego lub orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzających prawo do przedłużonego zasiłku chorobowego, po terminie ...

Czy płatnik musi potrącać wynagrodzenie płatnika?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola w odpowiedzi na pismo z dn. 10.08.2004 r. /wpływ do tut. organu podatkowego dn. 17.08.2004 r./,uzupełnione pismem z dnia 28.09.2004 r. /wpływ 29.09.2004 r./ działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom p ...

Czy koszty zwracane pracownikowi przez zakład pracy za poniesione przez pracownika rozmowy telefoniczne z telefonu stanowiącego jego własność, dla potrzeb zakładu pracy - w postaci z góry określonego ryczałtu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13 lipca 2004 r. (data wpływu do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 28.07.2004 r. – uzupełnione w dniu 13.08.2004 r. o opłatę skarbową i kserokopię umowy o „korzystanie przez pracownika z własnego sprzętu przy wykonywaniu pracy”) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...

Czy jest możliwe i poprawne zastosowanie prezentowanego wyżej umownego podziału procentowego wykonywanych prac przy ustalaniu podstawy opodatkowania?

Stan faktyczny w sprawie. Podatnik podpisał 3-letni kontrakt na wykonywanie usług polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji obiektów mostowych otrzymując wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach tego kontraktu wykonuje usługi: oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwania śniegu i lodu PKWiU 90.00.30-00.00 zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych PKWiU 01.41.12-00.0 ...

Strona ma wątpliwości czy istnieje możliwość odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz w jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Czy od wypłaconych wynagrodzeń inkasentom pobierającym należności publicznoprawne i członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych płatnik zobowiązany jest pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn: Dz.U. z 2005, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązków płatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku w odniesieniu do opisanego stanu fak ...

Generowanie strony w 6 ms