Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz unijny

Podatek VAT jest dla jednostki samorządu terytorialnego kosztem i nie podlega odliczeniu w przypadku planowanej przez nas inwestycji budowy hali sportowo-widowiskowej w ..., współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisma Urzędu Miejskiego w ... z dnia 12 lutego 2004r. (wpływ do tut. Organu za pośrednictwem faxu 23 lutego 2004r. oraz pisma z dnia 16 lutego 2004r. (wpływ do tut. Organu 18 lutego 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśniam co następ ...

Możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonanych inwestycji sfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dnia 10.02.2004r. wpłynęło do Naczelnika tut. Urzędu zapytanie, uzupełnione dnia 23.02.2004r oraz 03.03.2004r., złożone przez Urząd Gminy w ... w zakresie: możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonanych inwestycji sfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Gminy w ... (będący podatnikiem podatku od towarów i usług) w bieżącym rok ...

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną (celem uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

W dniu 11.02.2004r. wpłynęło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie pismo znak UmiG.0717-1/2004, w którym zwrócono się z prośbą o dokonanie wykładni przepisów prawa podatkowego dotyczących następującego stanu faktycznego: Urząd Miasta i Gminy w ... zamierza w miesiącu marcu bieżącego roku zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego, celem uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional ...

Dotyczy możliwości stosowania w 2004 r. stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% do świadczonych usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej lub możliwości uzyskania zwrotu podatku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług, organ podatkowy działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza co następuje: W dniu 30.01.2004 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie Prezydenta Miasta Włocławka dotyczące ...

Czy uzyskane przez gminę środki finansowej z tytułu bezzwrotnej pomocy zagranicznej z funduszu przedakcesyjnego PHARE CBC, pdlegają zwolnieniu z obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, na pisemne zapytanie urzędu gminy z dnia 1 kwietnia 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że gmina otrzymała śr ...

Czy będąc członkiem konsorcjum realizującego zlecenia na podstawie umowy zawartej z gminą na transgraniczną ochronę zasobów wód podziemnych, podatnik po dniu 1 maja 2004 r. w dalszym ciągu może stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0 %?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie na pisemne zapytanie z dnia 28.04.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, ze jest członkiem konsorcjum realizujące ...

Opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej Phare 2000 na dofinansowanie zakupu środka transportowego oraz na wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 16 lipca 2004r. uzupełnionym pismem z dnia 26 sier ...

Czy podatnik dokonując zakupu towarów i usług ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną?

Podatnik na podstawie umowy zawartej z gminą zarejestrowanej w Komitecie Integracji Europejskiej realizuje roboty budowlane finansowane częściowo z funduszu PHARE. Spółka posiada wydzielony rachunek bankowy związany z realizacją powyższego zadania. Przy sprzedaży ww. usług stosuje stawkę 0 %. Na tle takich okoliczności Strona stawia pytanie - czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek n ...

W złożonym zapytaniu Gmina zwraca się z zapytaniem czy w przypadku korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacją inwestycji - Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Kałuszyn, istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług. Po zrealizowaniu, inwestycja ma zostać przekazana w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej, prowadzącemu działalność m.in. w zakresie gospodarki wodnościekowej, który będzie zawierał umowy na odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zakładmi pracy.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) należy zauważyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W danym przypadku istotna jest regulacja art. 15 ust. 6 w/w ustawy, która stw ...

Czy w związku z podpisaną w dniu 30.04.2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udzielania pomocy w ramach programu SAPARD na budowę hal pod produkcję pieczarek, podatnik VAT ( usługi gastronomiczne) może ubiegać się o zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego ?

Zgodnie z § 27 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, zm. Dz. U. Nr 145, poz. 1541 ) zwrot podatku od towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Progra ...

Generowanie strony w 35 ms