Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie

Proszę o udzielenie informacji odnośnie sposobu rozliczania przychodów po śmierci współwłaściciela z wynajmu nieruchomości wspólnej ( kamienicy ).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani współwłaścicielką w/w nieruchomości ( kamienicy ) w części 31/80. Drugim współwłaścicielem tej nieruchomości w części 30/80 był Pani mąż, który w dniu 11.06.2004 r. zmarł. W przedmiotowym budynku mieszka kilku lokatorów, jak również wynajmuje Pani lokale użytkowe podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Prowadzone postępowanie spadkowe ...

Czy dokonanie sprzedaży gruntu do podmiotu powiązanego po cenie poniżej wartości księgowej, popartej wyceną rzeczoznawcy nie spowoduje negatywnej konsekwencji w podatku dochodowym od osób prawnych.

Postanowienie Na podstawie art. 165a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.ekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, po zapoznaniu się z wnioskiem Sp. z o.o. z miesiąca lutego 2005r. żądającym udzielenia pisemnej interpretacji przepisów postanawia odmówić w części wszczęcia postępowania w sprawie i udzielenia pis ...

1. Przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie jest ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty. Postępowanie to nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, w którym bada się na nowo wszystkie zarzuty strony. 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może być wszczęte w razie zaistnienia przesłanek negatywnych (art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W takim wypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, przepis art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej jedynie przykładowo wymienia dwie przesłanki negatywne, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania. Świadczy o tym użycie w tym przepisie wyrazów "w szczególności" przed wskazaniem przesłanek opisanych w pkt 1 i pkt 2. Zatem tego rodzaju przesłanek może być więcej. 3. W szczególności organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji także wówczas gdy kwestionowana przez stronę decyzja nie jest ostateczna. W myśl bowiem przepisu art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej w postępowaniu podatkowym przedmiotem stwierdzenia nieważności może być wyłącznie decyzja ostateczna. 4. Zauważyć jedynie należy, iż odmienną regulację w tym względzie przewiduje przepis art. 156 § 1 k.p.a. dopuszczający również możliwość stwierdzenia w trybie nadzoru nieważności decyzji nieostatecznej.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. Sygn. akt SA/Sz 1870/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. Nr PB.2.31-4117/4110-5/2003 oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia 2 lipca 2003 r. Nr PB.2.41-4110/5/2003 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarboweg ...

Prowadzę działalność w postaci spółki cywilnej w zakresie sprzedaży paneli podłogowych. Korzystamy z usług firmy przewozowej w celu dostarczenia towaru do klienta. Podczas przewozu dokonano kradzieży naszego towaru. Sąd oddalił nasze roszczenia w sprawie odszkodowania za skradziony towar. Zasądzono natomiast od wspólników zapłatę za postępowanie apelacyjne. Czy te zasądzone koszty postępowania apelacyjnego będą stanowiły koszty uzyskannia przychodu naszej firmy ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy na spadkobiercy nieruchomości będącej własnością zmarłej żony, w sytuacji nie zakończonego jeszcze postępowania spadkowego, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tej części dochodu uzyskanego z wynajmu nieruchomości, która zgodnie z udziałem w spadku przypada na niego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)#8722; dalej: Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17 października 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii: ...

Naczelnicy tzw. dużych urzędów skarbowych, jako organy właściwe po 1.01.2004 r. w sprawach podatkowych podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, powinni przejąć postępowania w wymienionych sprawach, jeżeli zostały one wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed tą datą - stosownie do wymienionego art. 31 ust. 3 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

Wyrokiem z dnia 16 marca 2005 r., I SA/Bk 397/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - po rozpoznaniu skargi ,,F." Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 września 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2001 r. - stwierdził nieważność tej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Bi ...

Czy nabycie nieruchomości w drodze postępowania wywłaszczeniowego podlega zwolnieniu z podatku od czynnoci cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy pcc?

W dniu 06.06.2007 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynęło pismo Pani... dotyczące zapytania o przepis art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z treścią art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marsz ...

Czy w odniesieniu do przedmiotowego świadczenia pieniężnego, będącego symboliczną rekompensatą z różnych tytułów i podstaw prawnych, a mających pierwotną przyczynę w wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym z winy zakładu pracy, ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Koszty postępowania, w tym koszty powołania biegłego oraz wpisu sądowego od powództwa wzajemnego mają na celu ochronę interesów gospodarczych poprzez zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Wydatki poniesione przez Spółkę związane są z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, wiążą się pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem można je zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Przedmiotem pełnomocnictwa, o którym mowa w stanie faktycznym nie jest wyznaczenie osoby upoważnionej, o której mowa w art. 281a Ordynacji podatkowej, ale ustanowienie pełnomocnika. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - do akt sprawy z zakresu kontroli podatkowej - będzie zatem skutkować uprawnieniem Wnioskodawcy do działania w imieniu mocodawcy w toku tej kontroli podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 104 ms