Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wolentariusz

Czy zwrot kosztów dojazu do pracy stanowi dla wolontariuszy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiwm dochodowym?

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Jak stanowi art. 42 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia odpo ...

Czy nieodpłatne wykonywanie czynności w ramach stażu zawodowego odbywanego u uprawnionego geodety prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych rodzi zobowiązanie podatkowe wobec Skarbu Państwa?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2004 r. (uzupełnienie z dnia 12.07.2004 r.) w sprawie odbywania stażu zawodowego na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W zapytaniu skierowanym do t ...

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych rodzą delegacje krajowe i zagraniczne osób zatrudnionych na podstawie porozumienia z wolontariuszem lub na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 01.06.2005 r. (wpływ do tyt. U ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota wypłacona tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez podatnika będącego wolontariuszem?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 czerwca 2005 roku wniesionego przez S. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w .... z dnia 13 czerwca 2005 roku znak: stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika, ujętego we wniosku z dnia 15 marc ...

Czy wyjazdy lekarza swoim samochodem do pacjentów można uznać to jako koszty podróży w ramach przyznanego ryczłtu. Czy w związku z tym wolontariusz powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i jakie koszty w tych przypadkach będą kosztami uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lipca 2005r. (data wpływu do organu podatkowego 29 lipca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23-07-2005r (wpływ do Urzędu dnia 28-07-2005r) uzupełnionego pismem z dnia 12-09-2005r (wpływ do Urzędu w dniu 15-09-2005r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania ...


1.Czy proponowana inicjatywa „Banku Czasu” rodzi konieczność oceny wartości wymiany usług i odprowadzenia od niej podatku dochodowego? 2. Czy jeżeli z osobami biorącymi udział w „Banku Czasu” podpisane zostaną umowy wolontariackie, to będą one podlegać przepisom skarbowym?

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 18 lipca 2008 r. Nr IBPB2/415-578/08/MK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy ...

Generowanie strony w 54 ms