Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: struktura sprzedaży


Podatnik pyta, czy: 1) dotacja przedmiotowa na pokrywanie części kosztów działalności stanowi zgodnie z ustawą o VAT odrębny obrót opodatkowany podatkiem VAT oraz jaka jest właściwa stawka podatku z tytułu otrzymywanych dotacji, jeśli świadczone usługi są opodatkowane różnymi stawkami VAT; 2) w świetle objaśnień do poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT zakład budżetowy świadczący usługi związane ze sportem jest zwolniony z podatku VAT oraz o dokumenty, na podstawie których może przyjąć, że świadczący na jego rzecz usługi nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków; 3) przy wyliczaniu struktury sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, należy uwzględniać kwotę otrzymanej dotacji oraz czy przy ustalaniu proporcji za rok 2003 należy zaliczyć do obrotu otrzymaną dotację przedmiotową i w jakiej części; 4) nadal przy wynajmie obiektów sportowych obowiązuje interpretacja Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 10.10.2001 r. i podział na cele komercyjne (PKWiU 70.20.12) oraz na cele niekomercyjne (PKWiU 92.62.13); 5) zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz czy istnieje obowiązek ponownej rejestracji, jeśli poprzedni druk zgłoszeniowy nie zawierał informacji na temat składania miesięcznych deklaracji VAT.

Ad. 1. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług. Z powyższego unormowania wynika, iż nie każda dotacja wchodzi do podstawy opodatkowania, lecz jedynie taka, która stanowi dopłatę do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych, t ...

Czy jednostka prowadząca warsztaty szkolne w formie gospodarstwa pomocniczego przy powiatowej jednostce samorządu terytorialnego, winna przy obliczaniu podatku naliczonego na podstawie art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uwzględniać wartość otrzymanej dotacji przedmiotowej, przeznaczonej na dofinansowanie działalności w zakresie przygotowywania uczniów do zawodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo (w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego), na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) informuje, iż zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. N ...

Spółka dokonała w listopadzie 2003r. zakupu budynku o charakterze mieszkalnym. Spółka przeznaczyła część budynku (30%) na potrzeby własne (siedziba spółki) pozostałe lokale ok. 70% powierzchni budynku zostały przeznaczone pod wynajem na cele mieszkalne. Spółka w swojej działalności świadczy głównie usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%, usługi wynajmu na cele mieszkalne – zwolnione z podatku od towarów i usług- stanowią niewielki procent świadczonych usług ogółem. W związku z zakupem tej nieruchomości stanowiącej środek trwały Spółka wnosi o udzielenie informacji w oparciu o ustawę z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, pytanie podatnika brzmi: - w jaki sposób podatnik dokonuje rozliczenia podatku naliczonego od dokonanego zakupu nieruchomości stanowiącej środek trwały, czy w oparciu o tzw. strukturę sprzedaży z okresu poprzedzającego nabycie czy w inny sposób, tj. przewidywane proporcje powierzchni budynku wykorzystywanej do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej? - w jaki sposób podatnik rozlicza podatek naliczony wykazany w dokumentach zakupu usług budowlanych (budowlano-montażowych) związanych z remontem i modernizacją zakupionego budynku?

Zgodnie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie usług w zakresie wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podst ...

Czy przyznana dotacja powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i czy stosownie do przepisów zawartych w art. 90 ustawy o VAT po otrzymaniu dotacji Spółka będzie musiała stosować rozliczenie strukturą sprzedaży ?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 18.08.2004 r. (data wpływu 25.08.2004) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka złożyła wniosek o dotację do Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalengo: EUROPEAId/116595/M/G/PL: Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001 SSG w maksymalnej wysokości 2460,77 EURO. Jest to dotacja na po ...

Spółka zapytuje: Głównym źródłem przychodów spółki są usługi w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych ( PKWiU 70.20.11) oraz lokali użytkowych. Jak wynika z ustawy- usługi dotyczące lokali mieszkalnych są zwolnione od podatku od towarów i usług ( zał. nr4), natomiast od lokali użytkowych – opodatkowane. Niewykluczone, że część powierzchni zostanie sprzedana. Czy w przypadku dokonywania zakupów inwestycyjnych spółka ma odliczać podatek naliczony na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 3 cyt. ustawy? Spółka otrzymała grunt jako aport rzeczowy w wyniku uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. W związku z tym poniosła koszty takie jak : taksy notarialne i podatek od towarów i usług. W przyszłości Spółka planuje zabudować tę działkę budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem na lokale użytkowe w części parterowej. Lokale te będą wynajmowane bądź sprzedawane. Są to czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług jak i zwolnione. Czy podatek naliczony do odliczenia powinien być obliczony strukturą sprzedaży (art. 90 ust. 3 ) i w tej kwocie odjęty od podatku należnego.

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo ...


Czy ma obowiązek wyliczania proporcji dla celów częściowego odliczenia podatku naliczonego, według której powinna rozliczać się z podatku VAT w 2004r.

Naczelnik Kujawsko Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 25 października 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawion ...

Czy do ustalenia struktury sprzedaży za 2003 r. do obrotu uzyskanego z tytułu czynności, w stosunku do kttórych podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wlicza się art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług ?

W związku z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach Nr PP1-005/190/2004 z dnia 22.11.2004 r., dotyczącym skorygowania odpowiedzi udzielonej na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) dla Zakładu Pracy Chronionej „O” Spółka z o. o., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stosownie do postanowień art. 14b § 2 Or ...

Podatnik pyta: 1) czy należy stosować proporcję „strukturę sprzedaży” do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w przypadku, gdy występuje w danym miesiącu sprzedaż zwolniona z opodatkowania w deklaracji VAT–7, czy również w niżej wymienionych przypadkach: - gdy w danym miesiącu oprócz sprzedaży opodatkowanej występuje sprzedaż nie podlegająca opodatkowaniu (wynagrodzenie płatnika, sprzedaż formularzy przetargowych, otrzymane odszkodowania, kary, odsetki od nieterminowej zapłaty należności, odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych); - gdy w danym miesiącu występuje sprzedaż opodatkowana i wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2004 r. sprzedaż zwolniona (zgodnie z określonym terminem powstania obowiązku podatkowego dla dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze); 2) czy w przypadku dokonywania korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, do ustalenia proporcji „struktury sprzedaży” należy przyjąć sprzedaż zwolnioną z opodatkowania za okres V-XII 2004 r., chociaż nie wystąpi w tym okresie w deklaracji VAT-7?

Ad. 1. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Dla ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego istotne jest zatem istnienie związku między zakupami a wykorzystaniem ich do wykonywania czynności opod ...

Generowanie strony w 9 ms