Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu R ...

Czy zakup samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Pani pytanie czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w razie zakupu samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna, powinna Pani naliczać i odprowadza ...

Czy mam prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana zapytania z dnia 15.12.2003 r. uzupełnionego o dodatkowe dokumenty w dniu 8.01.2004 r. w sprawie korzystania z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, tj. spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na własne ...

W opinii Podatnika przedstawiona powyżej transakcja dotyczy nabycia poszczególnych składników majątku trwałego i obrotowego zbywcy, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie nabycia przedsiębiorstwa. Zatem kupującemu przysługuje prawo do obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.Wobec powyższego w tej sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Stan faktyczny Zgodnie z zawartą umową Podatnik nabywa składniki majątku przedsiębiorstwa, w tym: nieruchomości, jak również należności pracownicze z tytułu pożyczek oraz wybrane należności od kontrahentów. Na bazie zakupionego majątku trwałego i obrotowego firma zamierza prowadzić działalność gospodarczą, przejmując jednocześnie dotychczasowych pracowników. W skład nabytego majątku nie wchodzą m ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2004 r. nieruchomości nabytej na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.1990r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, może korzystać ze zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowieniem Sądu z 1973 r. udział w gospodarstwie rolnym pozostawionym przez spadkodawcę (matkę podatnika) nabył Skarb Państwa, z uwagi na to, iż syn nie miał wówczas uprawnień rolniczych. W 2003 r. wyrokiem Sądu Okręgowego, Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.1990r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, przeniósł własność tej nieruc ...

Z jaką stawką podatku powinien być sprzedawany od 1 maja 2004 produkt - nawóz mineralny Siarczan Magnezu siedmiowodny (sól gorzka), który naszym zdaniem jest sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 24.15.80 " nawozy gdzie indziej niesklasyfikowane"?

W związku z pismem Spółki z dnia 29.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Op., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje; W swoim piśmie Spółka podnosi, iż dokon ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku importu towarów na przełomie kwietnia i maja 2004r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2004 r. w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz pomyłki zawartej na fakturze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: jak wynika z treści pisma, firma s ...


Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania sprzedaży używanych palet.Przedmiotem działalności Podatnika jest skup, naprawa i sprzedaż używanych palet.W złożonym wniosku wyjaśniono, iż palety są dla podatnika towarem handlowym, co powoduje obowiązek naliczania podatku VAT.

Zgodnie z art.120 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.Art.120 ust.4 w/cyt ustawy stano ...

Generowanie strony w 13 ms