Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metoda marżowa

Czy rozliczając się metodą marżową, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki tj. energia elektryczna, czynsz, telefon?

Na podstawie art. 120 ust. 17 ustawy VAT w zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego podatnika: - dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przez niego importowanych; - dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców; - dzieł sztuki nabyt ...

1. Czy art. 120 nowej ustawy o VAT dotyczy również lombardów w zakresie opodatkowania marży od sprzedaży towarów używanych? 2. Czy procedurę tę można stosować również do niewykupionych wyrobów ze złota? 3. W jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż towarów objętych szczególną procedurą za pomocą kasy fiskalnej? 4. Czy należy prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży towarów objętych procedurą szczególną, o której mowa w art. 120 ust. 15 ustawy o VAT?

Pytanie 1 i 2: Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowa ...


Czy lombard dokonując sprzedaży złota jako złom oraz rzeczy używanych przyjętych pod zastaw i nieodebranych, powinien rozliczać się marżą, czy powinien na zasadach ogólnych odprowadzić podatek od wartości sprzedaży.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę międz ...

Podatnik dokonał wyboru procedury opodatkowania marży i zadaje pytanie czy w tej sytuacji zobligowany jest do wystawiania wyłącznie faktur VAT marża w każdym przypadku sprzedaży samochodu używanego, zakupionego bez VAT, czy też może nie tracąc prawa do korzystania z procedry opodatkowania marży wystawiać dla firmy leasingowej faktrury VAT, w której podatek doliczony będzie do całej wartości samochodu.

Zasady opodatkowania dostaw towarów używanych unormowane zostały w art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Szczególna procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie m. in. do działalności autokomisów, czyli wszelkich form pośrednictwa w handlu samochodami używanymi. Podatnik o wyborze tej metody opodatkowania zawiadomił tutejszy organ pod ...

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu motocyklami (sprzedaż, kupno, komis) oraz częściami motocyklowymi. Zapytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących koszty stałe firmy oraz pozostałe koszty i towary handlowe, związane z prowadzonym przez spółkę serwisem oraz dostawą na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 129. Natomiast kwestie ...

Podatnik nabył przedmioty kolekcjonerskie od kontrahenta z UE. Obaj kontahenci są zarejestrowani do handlu wewnątrzunijnego i na fakturze zamieścili stosowne numery NIP. Pomimo tego kontrachent z Niemiec naliczył i pobrał od kupujacego podatek od wartosci dodanej (mehrwertsteuer). Podatnik pyta czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r . Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyc ...

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotów kolekcjonerkich nie wyklucza opodatkowanie ich sprzedaży metodą marży?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii dotyczącej możliwości sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich będących wewnątrzwspólnotowym nabyciem towa ...

W złożonym wniosku podatnik wskazał, iż prowadzi działalność w zakresie handlu samochodami używanymi sprowadzanymi są z Niemiec. Kontrahent Niemiecki prowadzi działalność na ternie Niemiec, polegającą na skupie i sprzedaży używanych samochodów osobowych. Transakcje dokumentuje rachunkami potwierdzającymi opodatkowanie w trybie §25a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym, co wyraźnie zaznaczone jest na rachunku. W związku z powyższym podatnik zadaje pytanie, czy ma prawo do rozliczania się na zasadach marży?

Odpowiadając na zadane pytanie wskazuje się, iż zasady opodatkowania dostaw towarów używanych unormowane są w art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i znajdują zastosowanie m. in. do wszelkich form pośrednictwa w handlu samochodami używanymi. Zgodnie bowiem z powołanym art. 120 ust. 4 w przypadku podatnika wykonującego czynności polegaj ...


Generowanie strony w 27 ms