Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakwaterowanie w bursach (akademikach i internatach)

Z treści zapytania wynika, że wątpliwości podatnika dotyczą sklasyfikowania usług zakwaterowania w domach studenckich świadczonych dla osób nie będących studentami w okresie wakacji tj. sklasyfikowania ich jako usług obiektów noclegowych turystyki oraz innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (symbol PKWiU ex 55.2) bądź jako usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (symbol PKWiU ex 55.23.15).

Organy podatkowe nie są właściwe w sprawach klasyfikowania usług świadczonych przez podatnika do właściwego grupowania PKWiU. To podatnik winien dokonać właściwej klasyfikacji świadczonych przez siebie usług zgodnie z klasyfikacją PKWiU, a w razie wątpliwości zwrócić się do właściwego organu statystycznego z zapytaniem, jak ma zaklasyfikować swoje usługi, a mając symbol PKWiU, zwrócić się z zapyta ...

1. Czy usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły, polegające na żywieniu uczniów i personelu szkoły są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ? 2. Czy usługi zakwaterowania uczniów w internacie są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 14.05.2004 r. (dodatkowe wyjaśnienia do pisma złożono w dniu 24.06.2004 r.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Zapytanie podatnika dotyczy stawki podatku VAT na usługi świadczone przez uczelnię wyższą: zakwaterowania w domach studenckich osób nie będących studentami oraz studentów innych uczelni, zakwaterowania czasowego w hotelu asystenta pracowników uczelni wraz z ich rodzinami oraz osób spoza uczelni oraz występów akademickiego zespołu artystycznego. Ponadto podatnik pyta czy uczelnia może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur wystawionych za usługi gastronomiczne, które uczelnia kupuje od innej firmy gastronomicznej.

Organy podatkowe nie są uprawnione do klasyfikowania usług do odpowiedniego grupowania PKWiU. To podmiot winien dokonać właściwej klasyfikacji świadczonych usług a w razie wątpliwości zwrócić się do właściwego organu statystycznego. Zwolnienia wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) odnoszące się do załącznika nr 4 mają c ...


Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżywienia i zakwaterowania wychowanków internatu.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatk ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od uniwersytetu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: 1) usługi świadczone przez stołówkę szkolną znajdującą się w internacie, który stanowi integralną część szkoły, dla własnych uczniów i pracowników oraz dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; 2) usługi tymczasowego zakwaterowania w internacie osób z zewnątrz wraz z całodobowym wyżywieniem ( PKWiU 55.23.13-00.00 ).

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02.11.2004 r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 03.11.2004 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje: Z przedstawionego w ...


Czy wydatki ponoszne przez żołnierza zawodowego na zakwaterowanie w internacie garnizonowym stanowią koszty uzyskania przychodu i czy powinny być odliczone od przychodów w wysokości faktycznie poniesionej?

Podatnik jest żołnierzem zawodowym pełniącym służbę w garnizonie Bydgoszcz. Od 1 lipca br. żołnierzom zawodowym wprowadzano odpłatność za korzystanie z czasowego zamieszkiwania w internacie garnizonowym, która jest wyższa od ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów. Podatnik posiada imienne dowody opłat za powyższe zakwaterowanie na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Zdaniem poda ...

1. Jaka stawkę podatku VAT zastosować dla świadczonych usług zakwaterowania w akademikach?2. Czy uczelnia może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zużycie wody, energii elektrycznej i gazu w okresach miesięcznych, pomimo, iż zakres w jakim podatek naliczony wynikający z tych faktur będzie związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu będzie znany dopiero w późniejszym okresie (po dokonaniu odczytów liczników i ustaleniu jaka część zostanie refakturowana na najemców)?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której mowa w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 17 września 2004 r. L.dz. 83/SF/09/04 (data wpł ...

Generowanie strony w 24 ms