Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

Czy przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony z faktur na których podał nr REGON, gdyż nie posiadał jeszcze nr NIP?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do pisma z dnia 02.06.2004r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług informuję: Zgodnie z art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podmioty, o których mowa w art. 15 są obowiąza ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dot. zakupu środków trwałych, w sytuacji gdy Spółka na fakturach VAT posłużyła się numerem REGON (w chwili zakupu Spółka nie posiadała numeru NIP)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowiskoSpółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 09.03.2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarcza w zakresie handlu (dostaw towarów) na rzecz podmiotów z krajów Unii Europejskiej. Jednym ze współpracujących z Panem kontrahentów jest podmiot z Republiki Czeskiej, który oświadczył Panu, że jest podatnikiem zwolnionym z VAT w swoim kraju z tytułu niskiej wartości obrotu. Jednakże ten sam kontrahent podał Panu numer, który jest poprzedzony prefiksem właściwym dla państwa członkowskiego i odpowiada polskiemu numerowi wydawanemu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wystąpił Pan z zapytaniem, czy wystawiając fakturę na rzecz ww. podmiotu przysługuje prawo do zastosowania stawki odpowiedniej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w wysokości 0%, czy też dostawa ta podlega opodatkowaniu wg stawki krajowej w wysokości 22%? Stoi Pan na stanowisku, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotową dostawę rozumie się wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju tj. Polski – taka transakcja ma miejsce w omawianym przypadku. Jednocześnie kontrahent podał swój numer NIP z prefiksem CZ co oznacza, iż jest zarejestrowanym podatnikiem na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2. Zatem zastosowanie stawki 0% na fakturze dokumentującej dostawę towaru na rzecz ww. podmiotu jest zgodne z powołanymi powyżej stawkami.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Podatnik pyta czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur odtrzymanych od kontrahenta, przed otrzymaniem przez tego kontrahenta decyzji w sprawie nadania numeru NIP i potwierdzenia rejestracji dla celów VAT, ale po złozeniu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 96 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 maja 2005 r., złożonego przez R na postanowi ...

Czy brak aktualnego numeru NIP kontrahenta zagranicznego umiemożliwa podatnikowi zastosowanie stawki O% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik dokonał transakcji dostawy okien dla kontrahenta z Niemiec, który na dzień dokonania transakcji nie posiadał ważnego numeru NIP do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tej sytuacji podatnik skorygował faktury sprzedaży i naliczył 22% podatku VAT, gdyż stanął na stanowisku, iż brak aktualnego numer NIP przez kontrahenta un ...

Podatnik złożył dnia 03.03.2005 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Podatnik nie otrzymał numeru NIP ponieważ nie zakończyły się czynności wyjaśniające. Podatnik nie otrzymał potwierdzenia, że jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Podatnik zadał pytanie, czy może wystawiać faktury sprzedażowe i czy może odliczać podatek od towarów i usług z faktur zakupowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 18.01.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.01.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 01.03.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 02.03.2006 r.) ...

dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

konieczność dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego miejsc prowadzenia działalności na druku NIP-2 w poz. B.11 w przypadku nabycia nieruchomości niezabudowanej, z której Wnioskodawca nie będzie pobierał pożytków lub będzie je pobierał w przypadku postawienia na nieruchomości panelu reklamowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 24 ms