Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednostka

Podatnik jest zakładem budżetowym Gminy, utworzonym uchwałą Rady Gminy. W zakres wykonywanej przez niego działalności wchodzi: najem lokali komunalnych, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, dzierżawa pomieszczeń, usługi remontowo-budowlane. Czynności te wykonywane są zarówno na rzecz Urzędu Gminy jak i innych podmiotów. Od 01.07.2004 jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.W związku z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku VAT podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: 1. W jaki sposób uwidaczniać obrót ze sprzedaży na rzecz Urzędu Gminy i na rzecz innych podmiotów? 2. Czy przekazując rejestry VAT do Urzędu Gminy w celu sporządzenia przez tego podatnika deklaracji VAT-7 powinien sporządzić rozliczenie podatku należnego i naliczonego? 3. Co podatnik powinien zrobić z nadwyżką VAT-u naliczonego nad należnym bądź nadwyżką VAT-u należnego nad naliczonym? 4. Jaki NIP powinien widnieć na wystawianych fakturach VAT i paragonach fiskalnych, dokumentujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych? 5. Jakim numerem NIP podatnik powinien posługiwać się w ramach prowadzonej działalności (ZUS, urzędy skarbowe, banki, kontrahenci)?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137, poz. 926 ze zmian.), organ podatkowy informuje, że zgodnie z powołanym w w/w pismie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług organów władzy publicznej oraz ...

Co jest dochodem do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży jednostek funduszu Pionier obligacji dolarowych FIO?

Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych - Pionier należy kwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 5 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w fu ...

Jakie są zasady nadania NIP dla NZOZ jako wewnętrznej jednostki spółki z o.o.?

"XXXXX" sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej utworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska xxxxxxxx sp. z o.o. podlegający wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. Spółka xxxxx otrzymała NIP xxxxxxxx.Pracownicy likwidowanej Przychodni Lekarskiej będą przekazani do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrow ...

W ocenie Podatnika otrzymywane dotacje nie mają wpływu na wysokość sprzedaży, a zatem nie należy wykazywać ich jako obrót stanowiący podstawę opodatkowania na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Stan faktyczny Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy otrzymuje dotacje na określone cele związane z prowadzoną działalnością: na wykonanie remontów w budynkach mieszkalnych, na sprzątanie terenów miejskich, na konserwację zieleni miejskiej. Ocena prawna stanu faktycznego Z mocy art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowan ...

Czy wpłaty otrzymane przez Oddział spółki zagranicznej w Polsce od zagranicznej jednostki macierzystej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Oddziału są wolne od podatku dochodowego?

W dniu 30.05.2006r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 22.06.2006r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 23.06.2006r.) Podatnik ów wniosek uzupełnił. W przedmiotowym wniosku Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Spółka jest samodzielnym oddziałem spółki zagranicz ...

Czy Dom Pomocy Społecznej funkcjonujący jako samodzielna jednostka organizacyjna powiatu, miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego dotyczącego zakupu samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (Volkswagen Transporter T-5 – PKWiU 34.10.2), dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 75% ceny zakupu? W piśmie z dnia 09.02.2007r. Wnioskodawca nadmienił, że działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zapewniając miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, opiekę i pielęgnację mieszkańcom – osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym.Usługi te zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) w związku z poz. 9 załącznika Nr 4 „Wykaz usług zwolnionych od podatku”.Zakupiony samochód służy wyłącznie na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i nie może być wypożyczany, wynajmowany ani zastawiany przez okres 5 lat od daty zakupu. W ocenie wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, stronie nie przysługuje prawo obniżenia podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie przedmiotowego samochodu.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez stronę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje: 1) zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opod ...

Czy na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko, że wielkość zwolnienia z tytułu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę na terenie SSE jest określona wmyśl § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnie 14.09.2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, tj. w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie SSE, pod warunkiem wyodrębnienia jej pod względem organizacyjnym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak RCH/01/2707/2006 z dnia 27.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

Czy w odniesieniu do zrealizowanych projektów inwestycyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Gmina, która jest beneficjentem umowy, ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...

Jakie dane winna zawierać faktura wystawiana przez oddział terenowy jednostki głównej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy płatności do C...... wypłacane przez Oddział z tytułu udzielonego przez C...... finansowania Oddziału ze środków własnych nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 3 ms