Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezrobocie

Źródła przychodów

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł w marcu 2004 roku umowę, zgodnie z którą uzyska, z powiatowego urzędu pracy, zwrot części kosztów ponoszonych na zatrudnienie nowych pracowników z grona osób bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych. Zgodnie z art. 6 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (j. t. Dz. U. z 2003 r. N ...

Czy przyznanie bezrobotnemu przez Powiatowy Urząd Pracy środków pieniężnych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej należy traktować jako przychód z innych źródeł i w związku z tym wystawić informację PIT-8C?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 14 grudnia 2004r., uzupełnione w dniu 28 grudnia 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, iż podane w piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy otrzymane przez bezrobotnego środki na podjęcie działalości gospodarczej, których przeznaczeniem jest zakup samochodu dostawczego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w którym roku - bieżącym, czy też w 2005r., w którym upływa warunek 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z umową?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.10 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.10.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatko ...

Czy wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych jednorazowo wypłacone środki osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005 r. Dz. U .Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 24 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii -zwolnienia z podatku ...

Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego i zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej z Urzędu Pracy pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W dniu 21.03.2005r. Podatnik złożył wniosek (uzupełniony w dniach:13.04.2005r. i 05.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w sprawie prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu osiągniętego z tytułu otrzy ...

Czy dokonane wypłaty osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 24.02.2005r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca dokonuje wypłaty osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i uważa, że wypłacane środki są zwolnione od podatku d ...

A. Polska jest stowarzyszeniem, które obecnie realizuje projekt finansowany ze środków PHARE 2002 r. „Aktywne formy zapobiegania bezrobociu". Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia zatytuowanego „Pracować dla Europy - szkolenie specjalistyczne European Projekt Management" Stowarzyszenie otrzymało, w formie dotacji, od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będącej Jednostką Kontraktującą - na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr PL 2002/000 - 580-06.01.03-02-36 zawartej pomiędzy PARP a Stowarzyszeniem. Ze środków tych Stowarzyszenie opłacać będzie zadania wynikające z programu projektu, takie jak koszty pracowników i koszty współpracowników pracujących na rzecz programu projektu,- czyli realizujących cele programu. Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację celów projektu wypłacane na podstawie umów o pracę czy innych umów cywilno-prawnych ze środków dotacji PHARE 2002 są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkl 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25marca 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieściez dnia 16 marca 2005 r. Nr US-36/1CF/413/JP-6/05/UO, wydane w sprawie udziel ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych środki przyznane z tytułu refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego do pracodawcy bezrobotnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy w R. reprezentowanego przez Dyrektora, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego, należy zaewidencjonować w ksiedze przychodów i rozchodów?

Podatniczka pozostająca na zasiłku dla bezrobotnych, wystąpiła do Urzędu Pracy o dotację dla osób bezrobotnych. Powyższa dotacja została jej przyznanana, w związku z czym 11 maja 2005 r. podatniczka rozpoczęła działalność gospodarczą. Podatniczka zwraca się z zapytaniem, czy otrzymane przez nią środki, zwolnione od podatku dochodowego, należy zaewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów, zajm ...

Czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie; art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2005 r. Pani Izabeli R. w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działal ...

Generowanie strony w 9 ms