Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: regulamin


W Miejskim Zespole Obiektów Sportowych został utworzony fundusz świadczeń socjalnych. Regulamin utworzonego funduszu przewiduje udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe. Oprocentowanie tych pożyczek byłoby niższe niż oprocentowanie adekwatnych pożyczek udzielanych na warunkach rynkowych np. przez banki. Czy różnica pomiędzy oprocentowaniem pożyczek udzielonych na warunkach rynkowych a oprocentowaniem pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tegoż funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r .o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Natomiast zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadc ...

Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy akcja motywacyjna - premiowanie sprzedaży produktu, organizowana przez Spółkę dla pracowników działu sprzedaży dystrybutora produktów Spółki jest działaniem o charakterze wsparcia sprzedaży i tym samym nie mieści się w zakresie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jest kosztem uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych ...

Czy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego wysokość zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostanie ustalona w regulaminie wynagrodzeń na poziomie wyższym niż poziom wynikający z art. 5 tej ustawy, może zostać w całości zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Stronę z dnia 27.01.2006r. , uzupełnionego pismem z dnia 10.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy odpis na Zakładowy Fundusz ...

Czy wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej dla bezpośrednich klientów i zakupem towarów promocyjnych wydawanych w jej ramach są kosztem uzyskania przychodów i czy podlegają ograniczeniom dotyczącym reklamy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Sp ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na organizację i obsługę programu, wydatki na sfinansowanie gratyfikacji (bony towarowe lub kwoty pieniężne) Uczestnikom, tj. pracownikom Agentów-niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pośrednicząc w zawieraniu usług telekomunikacyjnych przez Podatnika. Między Spółką a Uczestnikami nie istnieje i nie będzie żadnej umownej więzi prawnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy nie występuje konieczność rozpoznania przychodów należnych z tytułu opłat partycypacyjnych u Spółki zarządzającej strefą ekonomiczną, gdy nie pobiera ona tych opłat od Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy? Zgodnie z regulaminem strefy, Przedsiębiorcy pokrywają koszty ponoszone przez Zarządzającego. Zgodnie z wielostronną umową Inwestorzy zwolnieni są z opłat strefowych, co stanowi pomoc publiczną, notyfikowaną przez Komisję Europejską.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy w przypadku wyboru przez podatnika innego tj. takiego jaki ma zastosowanie do szkół publicznych sposobu naliczania wysokości odpisu na ZFŚS (sporządzając odpowiednie zapisy do regulaminu wynagradzania pracowników), kwota tego odpisu stanowiłaby koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, czy też do kosztów uzyskania należałoby przyjąć tylko kwotę jaka mogłaby być naliczona stosując art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zaś różnica winna być opodatkowana?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.12.2006 r. (data wpływu do Urzędu 21.12.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych odprawa pośmiertna wypłacona przez zakład pracy członkom rodziny zmarłego pracownika, określonym w obowiązującym w zakładzie pracy Regulaminie Wynagradzania, innym niż wskazani w art. 93 § 4 Kodeksu Pracy ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodów w postaci odprawy pośmiertnej, wypłaconej na podstawie Regulam ...

Generowanie strony w 7 ms