Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: następstwo prawne

1. Utrata przez podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 % podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług jest sankcją podatkową o charakterze zbliżonym do sankcji karnej, na co wskazuje represyjny cel wprowadzenia tej instytucji. Utrata przez podatnika powyższego prawa jest bowiem swoistą karą za naruszenie obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie spełnia zaś żadnej z funkcji przypisywanej w piśmiennictwie podatkom, w szczególności zaś funkcji stymulacyjnej i redystrybucyjnej. 2. Organy podatkowe powinny stosować sankcję łagodniejszą, przewidzianą w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu orzekania, nie zaś sankcję surowszą określoną w tym przepisie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., gdyż ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz. U. Nr 137, poz. 640) nie zawiera przepisów przejściowych.

Inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze dziesięcioma decyzjami z dnia (...) określił spółce akcyjnej "E." Holding w Z. podatek od towarów i usług za miesiące marzec - grudzień 1995 r. W uzasadnieniu tych decyzji stwierdzono miedzy innymi, że podatnik bezzasadnie obniżył podatek należny za poszczególne wyżej wskazane miesiące. Spółka nie dopełniła bowiem obowiązk ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. zastosowania przepisów art. 6a ustawy o podatku VAT w związku z przejęciem spółki jawnej przez spółkę kapitałową, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Przepisy art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlo ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej. W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukces ...

w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej, Nac ...

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

Czy spółka kapitałowa, która w wyniku połączenia przejęła inną spółkę kapitałową, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w spółce przejmowanej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (wpływ do US dnia 20.01.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 93 § 1 tejże ustawy, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnyc ...

- w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz sposobu udokumentowania nieodpłatnego przekazania gminie budynku mieszkalnego,

Odpowiadając na pismo z dnia 22.12.2003 r., znak PF/5306/03 (uzupełnione pismemz dnia 16.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz sposobu udokumentowania nieodpłatnego przekazania gminie budynku mieszkalnego, Nacze ...

- w przedmiocie wystawienia dokumentów korygujących do faktur VAT zawierających dane takie jak: nazwę, adres i NIP dotyczące nabywców, to jest Spółdzielni przejętych przez inny podmiot.

Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r. (data wpływu 22.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie wystawienia dokumentów korygujących do faktur VAT zawierających dane takie jak: nazwę, adres i N ...


W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – ADM w spółkę kapitałową.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią, odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r. L. dz. 10/2004 – w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – ADM w spółkę kapitałową, udziela następującej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w piś ...

Generowanie strony w 6 ms