Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strata

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

koszty uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 20.11.2003 r. informuje: przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz załączone materiały źródłowe stanowią podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, która upr ...

Czy z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o po cenie niższej od wartości nabycia należy uiścić podatek dochodowy?

Jak z przedmiotowego pisma wynika, zamierza Pan sprzedać udziały w sp. z o.o po cenie niższej niż wynosiła wartość nabycia. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są kapitały pieniężne (...). Z kolei stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 6 c ...

dotyczy kwestii czy sprzedaż wierzytelności do banku realizowana według opisanego schematu będzie generować stratę, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.12.2003 r.(wpływ do Urzędu 18. 12. 2003 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 16 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób pra ...

Czy w przypadku straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem kwotę oszacowanej straty można odliczyć od dochodu? Czy w przypadku nieodliczenia straty łączna kwota wydatków nawet przewyższająca kwotę 3.500,00 zł, związana z przywróceniem stanu pierwotnego środka trwałego może być zaliczona w koszty spółki?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynęło żądanie złożone przez „P.” spółka jawna R. ul. K. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe żądanie dotyczy zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem, tj. hali produkcyjnej, ...

Czy poniesione koszty remontu lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowią koszty roku 2003? W 2003r. nie uzyskałam żadnych przychodów z działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 17.03.2004 r.) działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Spółka posiada wierzytelność o wartości nominalnej 12.200,-zł, która została zaliczona na przychody należne w kwocie netto 10.000,-zł i na podatek od towarów i usług w kwocie 2.200,-zł. Ponieważ dłużnik nie uregulował swojego zobowiązania spółka zamierza zbyć wierzytelność za kwotę 11.000,-zł. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka osiągnie stratę na sprzedaży wierzytelności w wysokości 1.200,-zł stanowiącą koszt uzyskania przychodów czy też dochód w wysokości 1.000,-zł.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny. Jeżeli zatem wierzytelność stanowiła uprzednio przychód nal ...

Czy w przypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa, przeznaczająca dochody na działalność statutową, ponosi wydatki z tytułu wpłat na PFRON, ta część dochodów, która odpowiada wpłatom na PFRON jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?

Z przedstawionego stanu faktuycznego wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa ponosi koszty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej, a uzyskane dochody przeznacza na działalność statutową. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) różnica ...

Dotyczy odliczenia straty z lat ubiegłych od dochodu uzyskanego w latach następnych.

W odpowiedzi na pisemne zapytanie wniesione w dniu 26.11.2003 r., a uzupełnione w dniu 04.12.2003 r. w sprawie odliczenia strat z lat ubiegłych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Czy pokrycie strat kapitałem zapasowym, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z postanowieniami art. 191 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze zm.) - wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art 192-197. Z powyższego zatem wynika, iż umowa ...

Generowanie strony w 2 ms