Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: posiłki regeneracyjne

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania w szczególności posiłków profilaktycznych wydawanych pracownikom.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godzin ...

Czy wydawane posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące oraz wypłacane ryczałty pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadkach: 1. Posiłki profilaktyczne dla policjantów. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.09.2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366) policjantom przysługuje posiłek profilaktyczny wydawany bezpłatnie w naturze w przypadku pełnienia służby w okresie zimowym na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie. X w drodze przetargu wyłoniła prywatne podmioty gospodarcze, które wydają policjantom posiłki w naturze na podstawie bonów. 2. Napoje chłodzące dla policjantów wydawane na podstawie § 11 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia. 3. Napoje chłodzące dla pracowników wydawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279 z późn. zm.). 4. Ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę wypłacany policjantom. Zgodnie z decyzją nr 137 Komendanta Głównego Policji z 27.05.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP nr 11, poz. 58 z późn. zm.) policjanci otrzymują ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych. 5. Ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Na podstawie decyzji Komendanta w X z 9.07.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Policji i jednostek Policji woj. X – pracownicy otrzymują ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.

Działając na podstawie art. 14 b) § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 197 poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. nr D-2/415/18/2004, w części dotyczącej opodatkowania otrzymanych przez policjantów posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących Zgodnie z art. 21 us ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na produkcji i wydawaniu dań garmażeryjnych w postaci posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla pracowników?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 6.08.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia: Wyżej wymienionym pismem strona zwróciła się z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na pro ...

Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące żołnierzom zawodowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. "w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych" Dz. U. Nr 60 poz. 365 m.in. żywienie służb dyżurnych, żywienie podczas ćwiczeń i zgrupowań poligonowych, żywienie personelu latającego itp. podlega opodatkowaniu?Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące pracownikom cywilnym wojska zgodnie z obowiązującym "Ponadzakładowym Układzie Zbrojnym Pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej" - sygn. Kadr 63/89 m.in. personelowi stołówek wojskowych i kasyn, osobom biorącym udział w zabezpieczeniu ćwiczeń lub zgrupowań poligonowych itp. podlega opodatkowaniu?Czy przysługujący personelowi latającemu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze według należności "030" i "040" zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. "w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące żołnierzowi zawodowemu i kandydatom na żołnierzy zawodowych" Dz. U. Nr 43 poz. 396 podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian. ), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., wolna od podatku jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub w ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wartość wyżywienia przysługującego żołnierzom zawodowym oraz równoważnika pieniężnego wypłacanego w zamian za bezpłatne wyżywienie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 – ze zm. ), w odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości zastosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 – ze zm. ) w stosunku do świadczeń otrzymywanych ...

Podatnik wnosi o udzielenie informacji czy ma prawo odliczyć podatek naliczony w fakturze dokumentującej zakup w/w posiłków.Zdaniem Pytającego, skoro poniesienie kosztów na zakup posiłków ma związek z prowadzoną działalnością i wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa, Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Stan faktyczny: Podatnik jest przedsiębiorcą obowiązanym na podstawie przepisów Kodeksu pracy i układów zbiorowych do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków profilaktycznych. Posiłki są przygotowywane przez firmę zewnętrzną i jako gotowy produkt przywożone na stołówkę zakładową, gdzie nieodpłatnie wydawane są pracownikom do spożycia. Ocena prawna sta ...

Podatnik świadczy usługi przygotowywania posiłków regeneracyjnych na terenie zakładu pracy. W związku ze świadczeniem powyższych usług posiada wątpliwości co do wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia tych usług po dacie 01.05.2004 r.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr.54, poz. 535) podlegają: 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 2. eksport towarów 3. import towarów 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju 5. wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów. W stanie prawn ...

Stan faktyczny: JSpółka posiada bufet zakładowy ogólnodostępny. Sprzedaż odbywa się poprzez kasę fiskalną i posiłki opodatkowane są stawką 7 %, towary sprzedawane są zgodnie ze stawkami V A T im przysługującymi. Do bufetu przyjmowane są towary (chleb, pączki, czekolady itp.) ze sklepów oraz posiłki (zupy, drugie dania itp.) z kuchni zakładowej. Z zakupów odliczamy naliczony V A T, gdyż jest on związany ze sprzedażą opodatkowaną. Bufet i kuchnia zakładowa stanowią całość. W kuchni też przygotowuje się posiłki profilaktyczne, oraz przegotowuje się mleko i parzy kawę zbożową. Czynność przekazania ich wynika z przepisów BHP. Nie ma fizycznej możliwości oddzielenia, które zakupy zostały dokonane na posiłki profilaktyczne, a które dla bufetu. Pytanie: 1. Czy przygotowanie posiłków profilaktycznych w stołówce zakładowej i ich przekazanie pracownikom pozbawia nas prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ich produktów? 2. Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych podlega opodatkowaniu VAT? 3. Czy wydawanie pracownikom zgodnie z Kodeksem pracy przegotowanego mleka i herbaty należy traktować jak posiłki profilaktyczne, czyli jakby to była usługa gastronomiczna, czy też przekazanie towarów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają – zgodnie z art. 5 ust. ...

Czy można korzystać z odliczenia podatku naliczonego od zakupu konserw stanowiących ekwiwalent posiłków regeneracyjnych dla pracowników ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie udzieloną odpowiedź pismem z dnia 15.12.2004 r., znak: PP/443-27/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie posiłków regeneracyjnych prostuje i uzupełnia: Nieodpłatne przekazanie pracownikom posiłków regeneracyjnych jako wynikający z przepisów prawa pracy obowiązek nałożony na pracoda ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie posiłków regeneracyjnych dla uprawnionych pracowników?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Nr PSUS/PPOI-443/7/05/MS z dnia 28.02.2005r. w ten sposób, iż uznaje stanowisko "X" S.A. przedst ...

Generowanie strony w 17 ms