Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapomoga pieniężna

Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane z tytułu: równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz zapomogi pieniężne wynikające z ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 88 poz. 400 z póżn. zm.).

W odpowiedzi na zapytania otrzymane w dniu 11 i 26 maja 2004 r.w sprawie sposobu opodatkowania wypłat należnych świadczeń pieniężnych wynikających z art. 78 i 98 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U Nr 88 poz. 400 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ...

Czy zapomogi losowe i pośmiertne są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r. w sprawie opodatkowania zapomóg losowych i pośmiertnych wyjaśnia: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1) przekazanie na potrzeby swoich pracowników zakupionych w obcych osrodkach wczasów i kolonii, które częściowo podlegają refundacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych2) przekazanie dla dzieci pracowników paczek świątecznych finansowanych z ZFŚS3) przekazanie na potrzeby swoich emerytów i rencistów drewna opałowego, którego koszty pokrywane są z ZFŚS4) udzielanie pożyczek i zapomóg pracownikom z ZFSS.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.08.04 nr Zn. Spr.K-32-167/04 (data wpływu 2004.09.20) uzupełnione pismem z dnia 2004.10.08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na zadane tematy, informuje co następuje: W przesłanym piśmie Jednostka Wasza zapytuje czy ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wypłaconej z ZFŚS zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2.09.2004 r. ( data wpływu do III MUS w Radomiu 13.09.2004 r.) dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconych zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzęd ...

Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z ZFŚS w wysokości 500zł. z przeznaczeniem na zakup leków dla córki, która jest chora na chorobę nowotworową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2004r., uzupełnione w dniu 03.11.2004r., informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatk ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na Wasze zapytanie w sprawie obowiązku potrącania podatku od wypłacanych nauczycielom i emerytom zapomóg zdrowotnych (na podstawie art. 72 pkt. 1 Karty Nauczyciela), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie wyjaśnia: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego, są zapomogi ...

Czy zapomoga związana z indywidualnym zdarzeniem losowym, tj. śmiercią matki pracownika, wypłacona z bieżących środków firmy jest kosztem uzyskania przychodów ?

W dniu 23.12.2004 r. zwróciła się Pani do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie informacji, czy zapomoga związana z indywidualnym zdarzeniem losowym tj. śmiercią matki pracownika, wypłacona z bieżących środków firmy jest kosztem uzyskania przychodów. Tutejszy Urząd Skarbowy po przeanalizowaniu przedstawionej przez Panią sytuacji stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or ...


Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z funduszu socjalnego w związku z trudną sytuacją finansową związaną z długotrwałą chorobą i leczeniem dzieci jest zwolniona z podatku ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapomogi wypłaconej z funduszu socjalnego wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku ...

Czy zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2004 r. informuje, że poruszony przez Panią problem regulują przepisy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 200 ...

Generowanie strony w 98 ms