Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podstawa

W sprawie udzielenia informacji o podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 01.05.2004r.

Zgodnie z art.31 ust,1 ustawy z dnia 11,03,2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U nr 54 poz. 535), podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Przede wszystkim będzie to zatem należność dla dostawcy faktury. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 11,03,2004r o podatku od towarów i usług, podstawa opodatkowania o której mowa ...

Czy zawarte w art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie "inne należności" obejmuje koszty transportu w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, gdy podatnik polski korzysta z usług transportowych innego polskiego przewoźnika ?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 31 ust.1, obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów; 2) wydatki dodatkowe, takie ja ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest komunalnym zakładem budżetowym powołanym Uchwałą Rady Miejskiej. Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności zakładu jest zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem gminy oraz nieruchomościami wspólnymi. Na rok 2004 Rada Miejska w dniu 11 grudnia 2003 roku Uchwałą ustaliła stawki dotacji przedmiotowej do remontu gminnej substancji mieszkaniowej znajdującej się w zarządzie naszego zakładu.Dotacja jest w całości przeznaczona na pokrycie kosztów zakupowanych usług remontowych gminnej substancji mieszkaniowej. Remonty są wykonywane przez firmy zewnętrzne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.W art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określającym podstawę opodatkowania podatkiem VAT od dnia 1 maja 2004r ustawodawca określił, iż jest nią kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem w myśl cytowanego przepisu jest również otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Naszym zdaniem dotacja skierowana na pokrycie kosztów związanych z remontami lokali mieszkalnych będzie dotacją nie objętą zakresem opodatkowania i nie podlegającą dokumentowaniu fakturą VAT, ponieważ nie jest bezposrednio związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług - nie stanowi dopłaty do ich ceny. Dotacja ta stanowi ogólne dofinansowanie do ponoszonych kosztów związanych z szeroko rozumianą działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.Nie mamy jednak pewności czy poprawnie interpretujemy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pozn. zm.) uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi:- Czy otrzymana dotacja po dniu 1 maja 2004 roku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?- Jeżeli tak, to według jakiej stawki?Jednocześnie informujemy, że nie toczy się w przedmiotowej sprawie postępowanie podatkowe lub kontrolne ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2004 (data wpływu 04.10.2004), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Sarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od ...

1. Czy przez rolnicze przeznaczenie gruntów, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ("dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze") należy rozumieć ich przeznaczenie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, czy ich faktyczne rolnicze użytkowanie? 2. Czy rozliczenie poniesionych nakładów na budynki w trakcie ich użytkowania przez dzierżawcę, za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy czynność wydania przewłaszczonej rzeczy wierzycielowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4. Czy przejmując w ramach rozliczenia z dzierżawcą, rolnikiem ryczałtowym, produktów rolnych, środków produkcji rolnej, wyposażenia należy wystawić fakturę VAT RR? 5. Czy czynsz uzyskiwany z tytułu dzierżawy prawa rybackiego użytkowania jezior podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? br.6. i 7. Czy sprzedaż - działki faktycznie niezabudowanej a w rejestrze gruntów i planie zagospodarowania przestrzennego wykazanej jako zabudowana - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 8. Czy sprzedaż działki - w studium uwarunkowań przewidzianej pod zalesienie a w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? br.9. Jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości , w postaci jednej działki zawierającej część gruntu przeznaczonego pod zabudowę , bez wyodrębniania wartości tej części gruntu? , 10. Jak należy ustalić koszt wytworzenia przekazywanych nieodpłatnie składników mienia zasobu? 11. Czy i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zbycia towaru na warunkach określonych w art. 24 ust. 5 a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ? 12. Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży gruntu w drodze zaspokojenia roszczenia na podstawie art. 231 § 2 k.c. ? , 13. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy przy wpłaconym przez kontrahenta wadium? 14. Czy odsetki ustalane po przeniesieniu prawa własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę (sprzedaz ratalna) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż wykonuje on zadania dotyczące prywatyzacji i restrukturyzacji mienia Skarbu Państwa. Zadania te realizowane są poprzez sprzedaż ratalną mienia, nieodpłatne przekazanie a także przekazanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych form użytkowania. Działając na podstawie ustawy podatnik dokonuje także nieodpłatnego przekazania mienia na r ...

Pytanie zawarte w piśmie Podatnika dotyczy wątpliwości związanych z koniecznością opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych dotacji ze środków publicznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 października 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 15.11.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. W złożonym wystąpieniu przedsta ...

Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe używanego środka transportu drogowego przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego jest zwolnione z podatku od towarów i usług? Czy podatnik, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego winien wystąpić do odpowiedniego terytorialnie urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług? Czy podstawą opodatkowania w przypadku odsprzedaży pojazdu używanego nabytegoz terytorium kraju członkowskiego jest wyłącznie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku? Czy podatnik dokonujący sprzedaży objętej procedurą opodatkowania marży ma prawo do wykazania podatku naliczonego w fakturze VAT-marża i czy podatnik będący nabywcą przedmiotu objętego procedurą opodatkowania marży ma prawo do odliczenia podatku naliczonego? Czy podatnik, który wykazał w fakturze VAT podatek od towarów i usług ma obowiązek do zapłaty tegoż podatku mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? Czy podatnik będący nabywcą ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? Czy naliczenie podatku od towarów i usług w fakturze VAT w przypadku gdy sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania może być skorygowana poprzez wystawienie stosownych dokumentów (faktury korygującej VAT i faktury VAT-marża)?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w n/w kwestiach: 1. Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe używanego środka transportu drogowego przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odsp ...

Jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem pod zabudowę?

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszego Urzędu z dnia 2004.11.25 (data wpływu 2004.11.30)nr G V–7145-6/04 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem pod zabudowę, infor ...

Jak należy rozliczyć podatek VAT przy sprzedaży całkowicie zamortyzowanych elementów majątku, jeżeli w chwili nabycia były opodatkowane ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz ...

- dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) stanowiącego, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, ... na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywi ...

Stan faktyczny: Przedsiębiorstwo , jako uprawniony przewoźnik wykonujący publiczny transport zbiorowy osób, otrzymuje dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg dla pasażerów. Rodzaje uprawnień do ulgowych przejazdów w regularnych przewozach osób oraz sposób finansowania dopłat reguluje ustawa z 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( tekst jednolity fu. U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.). Zgodnie z art. 8 a wyżej wymienionej ustawy, kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną wedh1g cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Przy określeniu wielkości dopłaty nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. Do dnia 30.04.2004 roku dopłaty te pozostawały poza zakresem regulacji ustawy z 8 stycznia> 993 roku o podatku od towarów i usług. Od dnia wejścia w życie ustawy z >> marca 2004 l.. o podatku od towarów :ii usług, tj.. od > maja b.r. podstawą opodatkowania jest obrót (art. 29 ust. 1). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze,związana z dostawą świadczenia usług. Pytanie: Na podstawie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Wnosimy o udzielenie pisemnej informacji zakresie stosowania prawa podatkowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usł ...

Generowanie strony w 49 ms