Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka osobowa

W jaki sposób w sytuacji, gdy nie jest możliwe utworzenie celowej spółki osobowej należy zdefiniować wzajemne relacje administracyjno – rozliczeniowe pomiędzy partnerami realizującymi wspólne przedsięwzięcie aby było to zgodne zarówno z przepisami o VAT jak i normą zawartą w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 21.03.2003 r. (wpłynęło do Drugiego US W-wa – Śródmieście w dniu 25.03.2003 r., a następnie przekazane do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 10.05.2004 r. i uzupełnione w dniu 06.08.2004 r. ) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skar ...

Czy spółka cywilna lub spółka jawna, w których jednym z udziałowców jest osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi, że: „Przepisy ustawy o rachunkowości (...) stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, ...

Czy w związku z czynnością przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej u wspólnika wstępującego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej powstanie u mnie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

W opisanej sprawie należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz.1037 ze zm.), jako decydujące o prawach i obowiązkach wspólników. Przepis art.10 § 1 KSH stanowi, iż ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Wstępując w prawa i obowiązku występujące ...

Jakie zmiany osobowe w spółce cywilnej rodzą obowiązek sporządzania i rozliczania remanentu towarów w podatku dochodowym, a także w podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Podatek dochodowy Podatnik zwrócił się z zapytaniami czy: - jest obowiązek sporządzenia spisu z natury w z ...


powstawanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia prowadzonej przez obojga małżonków działalności gospodarczej w formie tzw. spółki cywilnej w spółkę osobową prawa handlowego, lub w przypadku wniesienia w drodze aportu całości przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki handlowej prowadzonej przez obojga małżonków

W dniu 16 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowegoiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 21.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniach 01.03.2005 r. i 21.03.2005 r. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, ...

Czy powstanie obowiązek podatkowy po stronie spółki lub akcjonariusza w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2004 r. w sprawie powstania obowiązku podatkowego po stronie spółki lub akcjonariusza w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks ...

Czy umowa ustanowienia bezpłatnego użytkowania nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U.z 2005r. nr 8,poz.60 / - w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania na podstawie postanowienia z dnia 19.05.2005r. nr PO/436/02/0001/05 - uchyla się ostateczne postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 12.04.2005r. nr PO/436 – 001/05 , udzielające ..... pisemnej interpr ...

Czy wpłaty dokonywane na konto spółki z prywatnego konta wspólników winny być potraktowane jako zasilenie rachunku spółki jawnej, czy jest to pożyczka udzielona spółce przez jej właścicieli?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wpłaty kwoty 20.000 EURO dokonanej przez wspólników na rzecz spółki ja ...

Czy wpłata właścicieli Spółki Jawnej jako zasilenie Spółki w kwocie 20.000 EURO i inne wpłaty w PLN winny być potraktowane jako zasilenie rachunku Spółki jawnej czy też jest to pożyczka udzielona Spółce przez jej właścicieli?

D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j. Dz.U. z 2005 r . nr 8 , poz.60 / , po rozpatrzeniu zażalenia wspólników .... - na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dn.07.04.2005r. nr P IV/436 – 2/05 udzielające pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – w sprawie opodatkowania podatk ...

Generowanie strony w 14 ms