Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 1998r. Przy rejestracji działalności jako miejsce przechowywania dokumentów podałam siedzibę firmy-adres zamieszkania.Miejscem prowadzenia działlności jest stoisko w sklepie. Czy w 2004r. mogę nadal przechowywać dokumentację w siedzibie firmy?

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 09.07.2004r. uzupełnione pismen z dnia 03.08.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, iż zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektorych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zmiana przepisu wprowadzona ustawą z dnia 27.07. ...

Czy świadczenie w roku 2004 usług związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi oraz działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana uprawnia do korzystania z opodatkowania zryczałtywanym podatkiem dochodowym ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.10.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: ustawodawca w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.e ustawy z dnia 20 listopada 1998r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. N ...

Podatnik pyta czy jest możliwe dokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2005r. na zasadach wynikających z art. 44 ust. 6b w powiązaniu z ust. 6h oraz 6i ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 17.11.2004r. (wpływ do tut. organu 01.12.2004r. z uzupełnieniem z dnia 17.12.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: W piśmie tym podatnik podał, iż prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej. We wrześniu r ...

W którym Urzedzie Skarbowym winna złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R osoba prowadząca działalność gospodarcza na terenie Polski i Niemiec, a posidajaca miejsce zamieszkania stałe w Niemczech, czasowe w Polsce?

W świetle art. 4 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142 poz. 702 ze zm.) właściwym organem podatkowym w sprawach z zakresu identyfikacji podatkowej dla podatników podatku od towarów i usług jest Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku. W myśl art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa ...

Czy przychód z działalności biegłego sądowego winien być ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów czy też w zeznaniu rocznym i czy jest podstawą do naliczenia podatku należnego od towarów i usług.

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, iż prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawcy majątkowego opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług. Świadczy Pan również usługi jako biegły w postępowaniu sądowym powoływany przez Sąd Rejonowy w Chełmie. Wynagrodzenie biegłego dokumentowane jest wystawioną fakturą, zaś przychód zosta ...

dotyczy skutków prawnych wykreślenia jednego z małżonków z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku posiadania przez nich uprzednio wspólnego wpisu w tej ewidencji

Na podstawie art. 14b § 2 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r.) ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w piśmie z dnia 29.12.2004 r. (znak: PO I 415/27-04): Pismem z dnia 1.12.2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu ...

Dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług związanych ze zmianą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz analizy dokumentów rejestracyjnych wynika, iż małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą pod tym samym numerem ewidencyjnym. Działalność ta została zgłoszona w tut. Urzędzie na imię obojga małżonków bez zawiązania umowy spółki nie mającej osobowości prawnej. Rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, z tytułu działalności prowadzonej pod ws ...


Czy podatnik może skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z prowadzonej na własne nazwisko działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych pojazdem o ładownści nie przekraczającej 1,5 tony, przy jednoczesnym prowadzeniu w spółce cywilnej z żoną działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami kosmetycznymi?

W dniu 25.02.2005r. podatnik złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko, polegającej na świadczeniu usług transportowych jednym pojazdem o ładowności nie przekraczającej ładowności 1,5 tony. W złożonym wniosku podatnik wyjaśn ...

Czy mogę jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową zarejestrowaną na zryczałtowanym podatku dochodowym, a inną w spółce na podatku liniowym?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Generowanie strony w 11 ms