Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatnik VAT UE

Czy stosowanie numeru NIP PL na dokumentach potwierdzających dokonywanie transakcji krajowych dotyczących zakupu i sprzedaży ( fakturach VAT) jest błędem ?

Z treści pisma wynika , iż podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE oraz posiada nr NIP PL. Zgodnie z art.97 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 200r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 , zarejestrowane jako podatnicy VAT UE , które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9 , przy wykonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotow ...

Czy dostawę wyrobów aluminiowych na rzecz firmy norweskiej, niebędącej podatnikiem VAT UE, gdy faktycznym odbiorcą tego towaru jest firma angielska, należy traktować jako dostawę wewnątrzwspólnotową?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim na pisemne zapytanie Spółki dnia 25.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Spółka będąca podatn ...

Podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowany jednocześnie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, prowadzący działalność w zakresie importu i handlu samochodami zapytuje o możliwość otrzymania zaświadczenia VAT-25 lub zaświadczenia o zapłacie podatku VAT od przywożonych przez niego z zagranicy samochodów, które są następnie odsprzedawane przed ich rejestracją w kraju.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 1. uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub, 2. brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przy ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

1. Czy zakupiony towar od kontrahenta norweskiego, który był składowany w Holandii i od momentu jego wyprodukowania przez firmę irlandzką nigdy nie przekroczył granic Unii, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z pełnym zastosowaniem ustawy VAT w tym zakresie? 2. Jeżeli jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nie możemy wskazać unijnego nr NIP kontrahenta norweskiego w deklaracji VAT – UE/B. Czy zatem w deklaracji należy wskazać nr NIP producenta – firmy irlandzkiej?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie (...) Sp. z o.o. z dnia 09.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego ...

Czy wykonywane przez ośrodek usługi na rzecz Starosty Powiatowego w Bydgoszczy są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 97, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 11 maja 2004 roku (wpływ do Urzędu 12 maja 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 czerwca 2004 r. (wpływ do Urzędu 9 czerwca 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny Powiatowy Ośrodek ... w ... został powołany p ...

Firma prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa handlowego i posiada numer NIP unijny. Na zlecenie firmy włoskiej, posiadającej rownież NIP unijny poszukuje chętnych do nabycia towarów z tejże firmy. Jaką stawką VAT winna być opodatkowana usługa pośrednictwa? (nabywca towaru ma siedzibę na terenie Polski i nabywa towar bezpośrednio od producenta)

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.09.2004 r. na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję , że : Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 , poz. 535/ w przypadku usług wykonywnych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, z ...1. Czy wymienione czynności w zakresie obsługi statków objęte są stawką 0 % zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 14 czy też pkt 17 bez względu na to, czy zlecającym jest firma z kraju Unii Europejskiej czy spoza Unii? 2. Czy wymienione czynności dot. obsługi statków powinny być fakturowane na kontrahentów z Unii Europejskiej jako usługi nie podlegające opodatkowaniu, jeżeli zlecający poda numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany na terenie państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, natomiast na kontrahentów spoza Unii Europejskiej ze stawką 0 %? 3. Czy wystawiając fakturę na polskiego odbiorcę z tytułu prowizji bukingowej tj. prowizji z tytułu zorganizowania przewozu powinno się zastosować 22 % stawkę podatku za usługi związane z transportem w ramach Unii Europejskiej, 0 % stawkę podatku za usługi związane z transportem międzynarodowym? 4. Jakie dokumenty są wymagane przy świadczeniu usług spedycyjnych w ramach Wspólnoty, aby wykonana usługa mogła być potwierdzona fakturą handlową nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce z prawem do odliczenia podatku naliczonego? 5. Czy ogłoszenie zamieszczone w czasopiśmie „NAMIARY NA MORZE I HANDEL” dotyczące wyspecyfikowania dni i godzin rejsu statku ze wskazaniem Spółki jako agenta obsługującego ten statek w imieniu armatora zagranicznego - podlega opodatkowaniu z tytułu przekazania towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy? 6. Czy refakturowanie usług weterynaryjnych świadczonych przez Granicznych Inspektorów Weterynaryjnych (badanie mięsa ryb importowanych z Chin i Argentyny) pod nadzorem i w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej (czynności mieszczą się w PKWiU 75.13 jako usługi administracji publicznej) korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 21.06.2004 r. (uzupełnienie z dnia 12.07.2004 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z ...

Generowanie strony w 31 ms