Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc na zlecenie ośrodków telewizyjnych usługę polegającą na sfilmowaniu wskazanych przez zleceniodawcę zdarzeń i następnie przekazaniu tego filmu zleceniodawcy (usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów). Czy powyższa usługa podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 4, poz. 11 tejże ustawy?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku pismem z dnia 15.07.2004 r. (znak: US.PP/443-8/04): Stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu: podatnik prowadzi działalność gosp ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług w zakresie produkcji audycji edukacyjnych dla telwwizji publicznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz za zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji?

Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy tj: pod poz. 11 PKWiU ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów ...

Strona zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, do których na podstawie zawartej umowy przenosi prawa autorskie i pokrewne. Wątpliwości Strony dotyczą zwolnienia od podatku od towarów i usług w/w usług.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, które nie mają charakteru reklamowego ani promocyjnego. Na podstawie zawartej w dniu 27.02.2004r. umowy Strona przenosi na Telewizję XX wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do nieograniczonego, w c ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności udzielania praw autorskich.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w piśmie z dnia 20.07.2004r. wynika, iż strona jest autorką podręczników i ćwiczeń i na podstawie umowy autorskiej – o dzieło zawartej z Wydawnictwem dokonuje sprzedaży swoich praw autorskich do wytworzonego dzieła. Z tytułu wykonywanej pracy na rzecz Wydawnictwa otrzymuje tantiemy – honoraria autorskie. Zdaniem podatniczki jej działalność twórcza ...

Czy usługi polegające na realizacji zdjęć filmowych i studyjnych do audycji telewizyjnych, wykonywanych przez osobę mającą w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych status twórcy lub współtwórcy, sklasyfokowane w grupie PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów" na rzecz spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie programów telewizyjnych - korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?

Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym, strona na podstawie zawartej umowy ze spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji programów telewizyjnych, wykonuje czynności operowania kamerą, które dotyczą opracowania dzieła polegającego na realizacji zdjęć filmowych i studyjnych do audycji telewizyjnych. W ramach wykonywanych czynności strona rejestruje i realizuje obraz, ...

Zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych przez Stronę usług polegających na artystycznym wykonaniu i przekazaniu praw autorskich do tego wykonania sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 92.31.22-00.00,

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych przez Stronę usług polegających na artystycznym wykonaniu i ...

Świadczę na rzecz spółki produkującej programy telewizyjne usługi w zakresie montażu telewizyjnego, które polegają na opracowaniu dzieła w postaci zmontowania obrazu (wizji) i dźwięku do audycji telewizyjnych. W ramach powyższego zakresu czynności wykonuję montaż programu telewizyjnego dbając o twórcze odwzorowanie scenariusza i jakość technicznej montowanego materiału. Czynności te obejmują: staranne przestudiowanie scenopisu, synchronizowanie obrazu z dialogami, ułożenie materiału zgodnie ze scenopisem, wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji służących lepszemu ukazaniu idei programu, podcinanie materiału, nadawanie rytmu narracji, itp. odpowiadam za ostateczny efekt, jakość i dopasowanie się do wymogów technicznych emitowanych audycji. Końcowym efektem pracy jest powstanie dzieła w postaci audycji telewizyjnej, która następnie będzie wykorzystana przez Spółkę, na zlecenie której świadczone są ww. usługi. Główny Urząd Statystyczny, sklasyfikował moje usługi według PKWiU w grupowaniu 92.31.22 - jako usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. Moim zdaniem świadczone usługi są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 18.01.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności polegającej na ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować poniżej wypisane usługi:PKWiU 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem;PKWiU 92.31.10 - prace artystyczne;PKWiU 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie)?

Podatnik w ramach wykonywanej działalności dokonuje dostawy towarów oraz świadczy usługi o poniżej opisanych symbolach PKWiU: � 74.82.10 - usługi związane z pakowaniem; � 92.31.10 - prace artystyczne; � 92.31.22 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i indywidualnych artystów (prace malarskie, graficzne na płótnie, papierze wykonywane własnoręcznie). Przez dostawę towarów stos ...

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie miejsca świadczenia wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 27 ust. 1 , art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2006 r. uzupełn ...

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie poprawności uwzględniania na fakturach dokumentujących świadczenie usług modelki na terytorium Niemiec - klauzuli "podatek rozlicza nabywca".

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 8 ust. 1, art. 27 ust. 1 , art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a, art. 106 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) § 27 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 ...

Generowanie strony w 58 ms