Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: paragony

Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997r. poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany odpowiadając na pismo Podatnika z dnia 14.11.2002 r. (data wpływu 18.11.2002 r.) informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać ka ...

Dotyczy sposobu postępowania w przypadku nieprawidłowości pracy kasy, tj. drukowania oryginałów paragonów bez ich kopii, okresu przechowywania paragonów i raportów dobowych oraz sposobu sporządzania raportu dobowego gdy podatnik pracuje przykładowo w godzinach od 16 do 4 rano.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, odpowiadając na pismo z dnia 06 stycznia 2004r. informuje. W przedmiotowym piśmie zwraca się Pan z zapytaniem dotyczącym sposobu postępowania w przypadku nieprawidłowości pracy kasy, tj. drukowania oryginałów paragonów bez ich kopii, okre ...

Czy podatnik wykonujący usługi przewozu ładunków taksówkami bagażowymi, obowiązany do ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, stosując ceny umowne, musi na paragonie umieszczać dane nabywcy - osoby fizycznej?

Na podstawie przepisu § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani, jeżeli wykonują te usłu ...


Podatnik, korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy art. 14 ust. 6 ustawy o podatku VAT, w związku z przekroczeniem kwoty obrotu 20 tys. zł rozpoczął ewidencję obrotu za pomocą kasy rejestrującej. W dniu fiskalizacji w wyniku pomyłki, w pamięci kasy przyporządkowano odpowiednim towarom stawki podatku VAT. W związku z tym na paragonach Podatnik wykazywał kwoty podatku należnego, mimo, że sprzedaż podlegała zwolnieniu od VAT. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek zapłaty wykazanego na paragonach podatku VAT.

Podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej i wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku. Ponadto zgodni ...

Czy na tej samej kasie rejestrującej zainstalowanej w sklepie można ewidencjonować także sprzedaż usług dokonanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w miejcu ich zamieszkania?

Art. 29 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mówi o prowadzeniu ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w każdym przypadku, gdy sprzedaż jest prowadzona na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników indywidualnych. Przepisy o stosowaniu kas rejestrujących nie reguluj ...

Czy paragon fiskalny dotyczący zakupu paliwa poza granicami kraju jest dowodem księgowym upoważniającym do ujęcia go w księgach rachunkowych oraz czy ww. dokument jest podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 01.03.2004 r., adresowanym do Izby Skarbowej w Łodzi i przekazanym do tutejszego organu podatkowego w dniu 05.03.2004 r. oraz pismem z dnia 09.03.2004 r. (data wpływu 10.03.2004 r.) w sprawie uznania paragonu za dowód księgowy dokumentujący zakup paliwa do samochodu ciężarowego za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie do ...

Czy paragon fiskalny musi zawierać imię i nazwisko wraz z nazwą i adresem firmy czy wystarczy tylko nazwa i adres firmy?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności ...

W jaki sposób udokumentować sprzedaż więźniowi ?

Odpowiadając na pismo z dnia 02.09.2003r. (data wpływu 03.09.2003r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz stosowania kas fiskalnych uprzejmie informuję: zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania ty ...

Czy zmieniając osobowość prawną ze spółki cywilnej na spółkę kapitałową podatnik powinien: 1. ufiskalnić kasę jako spółka cywilna, czy jako spółka kapitałowa ? 2. jako nowa, przekształcona ze spółki cywilnej spółka kapitałowa, będzie miała obowiązek zainstalowania kasy dopiero po przekroczeniu obrotów w wysokości 20.000 zł. ?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.11.2003r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 24.11.2003r.), oraz pismo uzupełniające z dnia 01.12.2003r., organ podatkowy na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr ...

Generowanie strony w 45 ms