Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akcyza

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi. Do sprzedaży towarów używanych stosuję opodatkowanie na zasadach marży. Czy do marży należy wliczyć podatek akcyzowy i łącznie opodatkować VAT, czy też zapłacona akcyza stanowi element ceny nabycia ?

Zgodnie z art.120 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie m.in. towarów używanych nabytych przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu dalszej odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ...

1) Czy przy zakupie samochodu osobowego, Audi- A 6, w celu dokonania jego sprzedaży na eksport do Białorusi przysługuje obniżenie podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego, 2) Czy będę miał prawo do obniżenia podatku należnego lub prawo do zwrotu kwoty podatku akcyzowego zapłaconego w cenie nabytego samochodu?

W odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 03.11.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 30.11.2004 r. w sprawie udzielania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie , w której nie toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl art. 14 a par. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( ...

Czy powstałą różnicę pomiędzy akcyzą naliczoną a należną można rozliczyć z podatkiem VAT ?

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: RO/436/57/2004 w sprawie możliwości zmniejszenia podatku należnego VAT o akcyzę związaną z zakupem surowców do wyrobu finalnego - Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego dokonuje n/w sprostowania: W myśl § 16 ust. 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, po ...

Czy podmiot nieprowadzący skład podatkowy i nie posiadający statusu zarejestrowanego handlowca czy też niezarejestrowanego handlowca, jako pośrednik, może korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy w przemieszczaniu paliw płynnych między składami podatkowymi?

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na zapytanie firmy XXXXXX z dnia DD.MM.RRRR uzupełnione pismem z dnia DD.MM.RRRR udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej pośrednictwa w sprzedaży paliw płynnych na obszarze skła ...

Określenie momentu zaliczenia do przychodów zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej będącej przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się zwróconej różnicy podatku od towarów i usług oraz zwróconego podatku akcyzowego dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ...

Czy wyroby akcyzowe zharmonizowane (oleje mineralne silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe oraz pozostałe oleje smarowe) oznaczone kodami CN 2710 19 81 0, 2710 19 83 0, 2710 19 87 0, 2710 19 99 0 podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym po wejściu Polski do Unii, czy też są z tego podatku zwolnione? Czy podatnik powinien składać deklarację AKC-3, jeżeli wcześniej składa deklarację uproszczoną AKC-U od nabycia wewnątrzwspólnotowego?

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 póz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na zapytanie firmy XXXXXX z dnia DD.MM.RRRR uzupełnione pismem z dnia DD.MM.RRRR udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dot. nabycia wewną ...

Podatnik zwraca się z pytaniami w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu), dokumentowania ich przemieszczania. Ponadto podatnik wnosi o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:Czy w przypadku magazynowania papierosów wyprodukowanych przez innych producentów, a zakupionych przez podatnika w celu przeprowadzenia badań (akcyza od tych papierosów została zapłacona przez producenta), po zamaskowaniu oznaczeń producenta (czynność dokonywana pod nadzorem podatkowym), wyroby te są przemieszczane poza skład podatkowy bez powstania obowiązku podatkowego?Czy oznaczanie znakami akcyzy właściwymi dla państwa odbiorcy nie jest traktowane jako oznaczanie znakami akcyzy, o której mówi ustawa o podatku akcyzowym w dziale IV?Czy wysyłanie próbek papierosów przeznaczonych do badań laboratoryjnych i jakościowych oznaczonych znakami akcyzy innymi niż polskie należy traktować jak próbki papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy?Czy prawidłowe jest dokumentowanie przemieszczania próbek papierosów przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych w procesie produkcyjnym znakami akcyzy (papierosy z regularnej produkcji), zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie tak jak w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym) i uznanie oznaczenia znakami akcyzy za mniemające znaczenia prawnego, a w związku z tym wyłączenie stosowania art. 27 ust. 6 ustawy (potraktowanie takich próbek jak wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy), czy też dokumentowanie przemieszczenia tak jak w przypadku wyrobów z zapłaconą akcyzą – dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, zaś przemieszczanie na terytorium kraju bez dokumentacji?

Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na pytania podatnika zawarte w piśmie z dnia DD.MM.RRRR, uzupełnione ostatecznie pismem z dnia DD.MM.RRRR oraz pismem z dnia DD.MM.RRRR, dotyczącym stosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego w kwes ...


Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym komponenty do produkcji benzyn i olejów napędowych?

Dotyczy: odpowiedzi na pismo nr EG/3/07/03 z dnia 29.07.2003 r. w sprawie momentu powstania obowiązku w podatku akcyzowym. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Gorlicach wyjaśnia: Zgodnie z zapisem art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyz ...

Czy dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy, w przypadku nabycia samochodów osobowych na terytorium kraju przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu tymi samochodami może być faktura zakupu z wykazaną kwotą akcyzy, bez dokonania zapłaty za ww. samochód dostawcy?

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Art. 19 ww. ustawy stanowi, iż podatnicy zobowiązani są co do zasady do obliczenia i zapłaty akc ...

Generowanie strony w 33 ms