Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przemieszczanie

1) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży towaru - stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego PKOB 11 (typu: okna, drzwi, bramy, witryny, parapety, futryny, schody), jeśli te towary zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia i zamontowane. Jakie warunki powinny być spełnione, aby zastosować stawkę 7%? 2) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? Jakie należy spełnić warunki, aby daną stawkę zastosować? 3) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego (okna, drzwi, bramy, witryny, futryny, parapety, chody), jeśli towary te zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia (Niemcy, Francja) i zamontowane? Czy można zastosować obniżoną stawkę VAT (7%) i jakie warunki należy spełnić? 4) Czy w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż taką należy ewidencjonować przy pomocy kasy fiskalnej? Jaki kurs przeliczenia waluty zastosować? 5) Czy w przypadku sprzedaży wewnatrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy używać specjalnego numeru NIP z PL i czy wymagać od klienta podania numeru NIP specjalnego dla handlu wewnątrzwspólnotowego? 6) Jakie dokumenty rozliczeniowe należy przedstawić i co powinny zawierać, jeśli sprzedaż wewnątrzwspólnotowa dotyczy i firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Ad. 1 Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 litera a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infra ...

Podatnik zapytuje czy w obecnym stanie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem art. 170 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokumentu SAD wystawionego przez Agencję. Zdaniem Podatnika będzie on uprawniony do potraktowania wpłaconego podatku VAT, wynikającego z dokumentu SAD, jako podatku naliczonego.

Stan faktyczny: Agencja Celna w dniu 4 maja 2004r. wystawiła SAD z tytułu importu blachy – procedura dopuszczenia do obrotu towaru, który Podatnik otrzymał z Niemiec. Zdaniem Agencji należało w ten sposób zamknąć procedurę tranzytu rozpoczętą 28.04.2004r. Podatnik stwierdza, że chociaż SAD niemiecki i dokumenty tranzytowe wystawiono w kwietniu i w związku z tym otwarto w tym miesiącu procedurę cel ...

Czy przemieszczenie towaru z magazynu firmy A znajdującego się na terytorium Polski do magazynu najętego przez firmę A na terytorium Francji stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku od towarów iusług w wysokości 0%? Jeśli tak, jakie muszą być spełnione warunki do zastosowania tej stawki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego z dnia 14.06.05r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 13 ust. 3 i art. 42 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 ...


Jeżeli Spółka powinna traktować te umowy łącznie i zastosować przepisy art. 13 ust. 4 pkt 1 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług to prosi o podanie rozwiązania w przypadku, jeżeli umowy są podpisywane w różnych okresach czasu i może zaistnieć taka sytuacja, że dopiero po wykonaniu i dostawie konstrukcji nabywca zleci Spółce wykonanie montażu tej konstrukcji (może upłynąć nawet kilka miesięcy od dostawy).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2006 r. (data wpływu 05.07.2006 r.) znak: DK/435/2006, uzupełnionym pismami z dnia 18.07.2006 r. znak: DK/448/200 ...

Pytania dotyczy opodatkowania czynności wykonywanych przez izbę lekarsko - weterynaryjną polegających na odpłatnym wydaniu lekarzom weterynarii paszportów dla zwierząt przemieszczanych w celach niehandlowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek, z dnia 04.07.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 17.07.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. ...

czy przemieszczenie mienia z zagranicy do Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.05.2007r., uzupełnionego ...

Interpretacja dotyczy konieczności potwierdzenia przez urząd celny nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

stawka podatku VAT na usługi montażu zabawek w Polsce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Dlaczego został pobrany VAT w Polsce skoro został zapłacony w Niemczech?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 32 ms