Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: audyt

Czy dotacja udzielona przez PARP na dofinansowanie uzyskania ceryfikatu jakości w wysokości 50% kosztówpodlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 25.08.2004 r. (data wpływu do US 25.08.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona zawarła z PARP-em umowę o udzielenie dotacji n ...


Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sporządzeniem audytu sytuacji prawnej przedsiębiorstwa w przypadku kupna majątku i wniesienia go w formie aportu do nowoutworzonej Spółki w momencie ich poniesienia, czy też w okresie po nabyciu przedsiębiorstwa?

W związku ze skierowanym w dniu 11 sierpnia 2003 r. zapytaniem w sprawie podania urzędowej interpretacji dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z obsługą prawną w tym na przeprowadzenie audytu sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, którego masę upadłościową zamierza kupić i wnieść do nowo powołanej Spółki X, w skład której wchodzi m.in. Y Spółka z o.o., dz ...

Podatnik pyta, czy świadcząc usługi sporządzania audytów energetycznych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.20.31-00.00. – usługi inżynierskie doradcze, będzie zobowiązana do rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535), podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od pod ...

Czy wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem audytorów stanowi koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, czy też są to koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem 0,25 % przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. z p. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.04.2005 r. (znak: 10/KS/05) w sprawie udziel ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszony wydatek, związany z zapłatą należności audytorom zewnętrznym, w miesiącu uzyskania przychodu, także wówczas, gdy faktura wystawiona przez audytora zewnętrznego dotyczy okresu przed datą powstania przychodu w Spółce, lub po tej dacie?

W dniu 7.06.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż jest jednostką świadczącą usługi dla przedsiębiorstw w zakresie certyfikowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem. Certyfikacja przebiega w następujących etapach: I. Audyt wstępny – spr ...

Czy wynagrodzenia otrzymywane z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, których przedmiotem jest przeprowadzenie audytów systemów zarządzania jakością, doradztwo i konsultacje przy wdrażaniu systemów zarządzania oraz nadzorowanie ustaleń zawartych w dokumentacji systemowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czy jest podatnikiem podatku VAT)?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sp ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka po dokonaniu korekty kosztów za 2004r. powinna również skorygować przychody podatkowe?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy za usługi na rzecz firmy z siedzibą w Szwecji należy potrącić 20% podatku zgodnie z art. 21 updop czy też nie pobierać podatku zgodnie z art. 7 umowy polsko-szwedzkiej ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji Konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie pod ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na dokonanie audytu w spółkach zależnych (w których posiada bezpośrednio lub pośrednio 100% udziałów), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.11.2006 r. S.A. "D" wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.11.2006 r. Nr 1472/ROP1/423-258/177/06/DP ...

Generowanie strony w 43 ms