Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ośrodki

Czy ośrodek kultury, który dotychczas w roku podatkowym nie uzyskał sprzedaży wyższej, niż 10.000,- euro, świadczący między innymi usługi w zakresie wyświetlania filmów i taśm video, obowiązany jest zarejestrować się jako podatnik VAT czynny oraz czy powinien opodatkowywać świadczenie w/w usług ?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 roku) zwalnia się od tego podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W art. 113 ust. 2 doprecyz ...

Spółka na zlecenie inwestora wykonuje remont ośrodka szkoleniowego. Powierzchnia użytkowa budynku w 80% przeznaczona jest na cele mieszkaniowe – zakwaterowanie skoszarowanych funkcjonariuszy i pracowników dbywających szkolenia. Zgodnie z dokonaną na wniosek inwestora przez Urząd Statystyczny w Łodzi klasyfikacją obiekt ten mieści się w grupowaniu: PKOB dział 11 „Budynki mieszkalne”, grupa 113 klasa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą określenia prawidłowej stawki podatku na wykonywane prace remontowe.

Stosownie do przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawką podatku stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictw ...

Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Jaką stawką należy amortyzować stację bazową GSM/GPRS?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...


Dotyczy kwestii prawa odliczenia przez Fundację podatku naliczonego z zakupów związanych z budową ośrodka -stajni.

P O S T A N O W I E N I E P o u c z e n i e Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2007r. złożonego do tut. Urzędu w dniu 29.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, ...

Ośrodek posiadając od 2002r. status jednostki budżetowej zwolniony jest podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych CIT-8

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, a zatem nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wydatek, przewidziany w umowie z wykonawcą, poniesiony przez Jednostkę na zapewnienie noclegów w hotelu może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Mi ...

brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. „VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej ”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 100 ms