Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odstąpienie od naliczania odsetek

Czy nie naliczanie przez dostawcę odsetek, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz umorzenie należnych odsetek należy uznać w świetle przepisów art. 8 pkt 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za powstrzymanie się od dokonania czynności lub tolerowania czynności. W ocenie wnoszącego zapytanie wskazane zdarzenia wyłączone są spod działania ustawy o VAT. Jako uzasadnienie swojego stanowiska Podatnik wskazuje, że naliczanie odsetek kontrahentom, jak i ich umarzanie dokumentowane jest notami księgowymi, a nie fakturami.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzywspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W art. 8 ustawy sprec ...

Czy umorzone odsetki będące różnicą pomiędzy oprocentowaniem „normalnym” a karnym z tytułu zrestrukturyzowanego kredytu będące podstawą do wystawienia przez płatnika P. informacji PIT-8C stanowią przychód za 2003 r. wg zapisów ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 29.06.2004 r. (znak: US.Ia/2/410/182/32OP/2004) udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie w następujący sposób: W związku z zaistniałymi wątpliw ...

dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 9.11.2004 r. (znak: FG/1030/2004, data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie skutków podatkowych umorzenia ...

Pytanie podatnika dotyczy uznania za przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla dłużnika lub przychód należny dla wierzyciela kwoty nienaliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązania.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 27.01.2005 r. (data wpływu: 03.02.2005 r.),i uzupełnionego o dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego oraz o opłatę skarbową w dniu dniu 18.02.2 ...

czy odstąpienie od naliczania odsetek za okres od dnia wystąpienia zobowiązań dewizowych z tytułu nie uregulowania zapłat za zakupione towary i wykonane usługi, potwierdzone rachunkami wyliczonymi w walutach obcych, z określonymi terminami płatności do dnia konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, powoduje dla Spółki konsekwencje podatkowe.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku T. Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2005r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uw ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niedochodzenie należności odsetkowych z tytułu nieuregulowania w terminie należności za dokonanie sprzedaży?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Wnioskodawca jest wierzycielem wobec innego podmiotu gospodarczego z tytułu dokonanej sprzedaży towarów. Kontrahent będący stałym klientem dla wierzyciela nie uregulował należności w terminie i z tego tytułu obciążony został notą odsetkową. Powołując się na dotychczasową współpracę kontrahent zwrócił się z wnioskiem ...

dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2006 r., znak GS/74/2006 (data wpływu: 09.03.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29.03.2006 r., znak GS/112/2006 (data wpływu: 29.0 ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcie czy nienaliczane, względnie umorzone odsetki za opóżnienie w spełnieniu świadczeńia stanowią: a) przychód wierzyciela, b) przychód u dłużnika w sytuacji, gdy kontrahenci są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21 listopada 2005 r. (data wpływu: 23.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 4 stycznia 2006 r. (data wpływu: 05.01.2006 r.)w sprawie udzielenia inte ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzonych odsetek od zaciągniętego kredytu .

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Pani wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe U ...

Czy rezygnacja wierzyciela z zasądzonych odsetek od niezapłaconych należności (zawarta w formie oświadczenia stron) bedzie stanowiła podstawę do obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych - czy będzie stanowiła przychód?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego przez Spółdzielnię wniosku w dniu 11.07.2006 r. dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii nie zaliczenia do przychodów odsetek od ...

Generowanie strony w 39 ms