Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: antyki

W jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż komisowa biżuterii dawnej i współczesnej po 1 maja 2004 r. – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) za antyki uznaje się przedmioty, których wiek przekracza 100 lat i które nie zostały scharakteryzowane jako dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Ponadto art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie towarów używanych – są to ruchome dobra materialne ...

1. Czy art. 120 nowej ustawy o VAT dotyczy również lombardów w zakresie opodatkowania marży od sprzedaży towarów używanych? 2. Czy procedurę tę można stosować również do niewykupionych wyrobów ze złota? 3. W jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż towarów objętych szczególną procedurą za pomocą kasy fiskalnej? 4. Czy należy prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży towarów objętych procedurą szczególną, o której mowa w art. 120 ust. 15 ustawy o VAT?

Pytanie 1 i 2: Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowa ...

Jakie elementy powinny znajdować się na paragonie fiskalnym oraz na fakturze w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich?

1. Na podstawie przepisu § 5 ust.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002r. W sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 108, poz. 948 oraz z 2003r. Nr 152, poz. 1481) - zmienionego rozporządzeniem z dnia 23.04.2004r. (Dz.U. Nr 85, poz. 798) wynika, iż podatnicy dla których podstawą ...

- Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż antycznych mebli,- Jak należy zaprogramować kasę fiskalną.

Stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu dziełami sztuki i antykami w przeważającej części są to meble, których wiek przekracza sto lat. Ocena prawna stanu faktycznego: Uregulowania prawne w zakresie dostawy dzieł sztuki i antyków ustawodawca zawarł w Dziale XII – Procedury szczególne – Rozdział 4 – Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, ...

Koszty uzyskania przychodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie podatnika wynika, że w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej (usługi gastronomiczne) zakupiła używane stylowe meblowe i inne przedmioty codziennego użytku (radio, zegar stojący), które stanowią stałe wyposażenie sal klubowych. Wątpliwości Spółki dotyczą tego czy może na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych posłużyć się defi ...

Czy - w przypadku prowadzenia działalności polegającej na skupie antyków od osób fizycznych – podatnik będzie musiał objąć podatkiem VAT wszystkie towary zakupione przed 1 maja 2004 r. czy tylko te zakupione po tej dacie. Czy w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej podatnik będzie zmuszony zapłacić podatek VAT od nie uzyskanej marży za nie sprzedane antyki?

W świetle art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Art. 113 ust. 5 ww. ustawy określa, iż ...


Czy cała sprzedaż będzie opodatkowana metodą marży (art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT) przy rozszerzonej działalności gospodarczej, o działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków? Czy przy dostawie w kraju książek używanych (nabyte jako książki nie nowe) będą opodatkowane podatkiem VAT w stawce 0 %(zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, na pisemne zapytanie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Podatnik ma wątpliwości związane z ...

Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych mediów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, tj. sprzedaż towarów używanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 28 września 2004r. (data wpływu do Urzędu 30 września 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Wątpliwości Pana dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych or ...

Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż zakupionej, po dniu 1 stycznia 2005 r., od osoby fizycznej książki, która nie posiada ISBN i nie ma więcej niż sto lat?

W powyższym piśmie zajął Pan stanowisko, iż książki bez ISBN, niemające więcej niż sto lat, skupione dla działalności bez VAT, mogą być uznane, albo za przedmiot kolekcjonerski albo za towar używany z art. 120, a ich sprzedaż spełnia warunki opodatkowania w systemie marża. W myśl przepisu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pó ...

Generowanie strony w 6 ms