Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedmioty kolekcjonerskie

W jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż komisowa biżuterii dawnej i współczesnej po 1 maja 2004 r. – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) za antyki uznaje się przedmioty, których wiek przekracza 100 lat i które nie zostały scharakteryzowane jako dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Ponadto art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie towarów używanych – są to ruchome dobra materialne ...

1. Czy art. 120 nowej ustawy o VAT dotyczy również lombardów w zakresie opodatkowania marży od sprzedaży towarów używanych? 2. Czy procedurę tę można stosować również do niewykupionych wyrobów ze złota? 3. W jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż towarów objętych szczególną procedurą za pomocą kasy fiskalnej? 4. Czy należy prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży towarów objętych procedurą szczególną, o której mowa w art. 120 ust. 15 ustawy o VAT?

Pytanie 1 i 2: Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowa ...

W jaki sposób ewidencjonować na kasie fiskalnej czynności polegające na dostawie towarów używanych(przedmiotów kolekcjonerskich) gdzie podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża?

Zgodnie z art. 120 ust.4 Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. nr 54 poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży , podstawą opodatkowania podatkiem ...


Czy podatnikowi wykonującemu czynności polegające na dostawie przedmiotów kolekcjonerskich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z prowadzoną działalnością?

Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego określają przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy , tj. m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 90 z późn.zm. ). Z ...

Czy sprzedaż monet kolekcjonerskich podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje. W art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wskazano, iż przez przedmioty k ...

Czy czynność przekazania (...) winna być potraktowana jak odpłatna dostawa towarów w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym, czy spółka winna wystawić fakturę VAT wewnętrzną i naliczyć podatek należny od wykazanej wartość brutto w fakturze ?

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.H/1133/04 z dnia 12.07.2004 r., uzupełnione o kserokopię faktury zakupu szabli będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając w oparciu o art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca ...

Dot. opodatkowania sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich z zakresu filatelistyki.

Dnia 24.05.2004r. wpłynęło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu zapytanie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pani ... w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prowadzonej przez wnoszącą zapytanie działalności – sklepu filatelistycznego w świetle obowiązującej nowej ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i u ...

Pytanie odnosi się do możliwości stosowania marży przy sprzedaży monet stanowiących składnik kolekcji, które zgodnie z przedłożoną klasyfikacją stanowią okazy numizmatyczne klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.31.10-00.

Pismem z dnia 17 stycznia 2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Przedstawiony przez Pana stan faktyczny; Dokonuje Pan obrotu przedmiotami kolekcjonerskimi. W ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej dokonuje Pan zakupu monet, które po umieszczeniu ich w zbiorze t ...

Czy przedmioty kolekcjonerskie zakupione przez antykwariusza przed 01.05.2004 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży, które nie zostały wyprzedane do 31.12.2004 r.,a których spis został złożony w urzędzie skarbowym przed 09.07.2004 r. podlegają opodatkowaniu według szczególnej procedury czy też opodatkowane są na zasadach ogólnych ?

Podatnik prowadzi antykwariat zajmujący się sprzedażą dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich, towary nabywa od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (umowa kupna-sprzedaży), bądź też na podstawie umowy komisu. Zdaniem Podatnika według przepisów zawartych w art. 120 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług działalność ta jest objęta szczególną procedurą ...

Generowanie strony w 12 ms