Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: reklamacje

Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997r. poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany odpowiadając na pismo Podatnika z dnia 14.11.2002 r. (data wpływu 18.11.2002 r.) informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać ka ...

Zwrot reklamacyjny towarów importowanych.

W 2001 r. Spółka z o.o. zakupiła od podmiotu w Niemczech części do produkowanych przez siebie urządzeń. Z uwagi na występujące wady i usterki, zakupione części wymagały naprawy. Dlatego też w 2002 r. zwrócono je producentowi niemieckiemu, a tym samym dokonano czasowego wywozu części poza polski obszar celny w celu poddania ich procesom uszlachetniania biernego. W związku z powrotnym wywozem części ...

Czy podatnik przyjmujący reklamację wyrobu, który produkuje, może zakwalifikować takie zdarzenie jako koszt uzyskania przychodu? Czy przy okresie gwarancji wynoszącym 3 lata ma znaczenie moment złożenia reklamacji?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiagnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z treści powyższego przepisu wynika, że podatnik ma możliwość odliczania od przychodów wsze ...

Czy usługa magazynowania zareklamowanego, wadliwego towaru wykonana przez odbiorcę- zagranicznego kontrahenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy też powinna być udokumentowana notą obciążeniową?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka zakupiła na terenie Polski od firmy „AA” ...

Czy partycypacja w kosztach uznanej reklamacji w świetle ustawy o VAT podlega opodatkowaniu?

Na podstawie art. 14a stawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Strona przedstawiła stan faktyczny: W obustronnej umowie z odbiorcą niemieckim dokonano zapisu o treści: Jeżeli przedsiębiorstwo O ...

Dotyczy dokumentowania po 1 maja 2004 r. dokonanych zwrotów reklamacyjnych materiałów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Odpowiadając na pismo podatnika z dnia 09.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie dokumentowania po 1 maja 2004 r. dokonanych zwrotów reklamacyjnych materiałów na ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą stosowania właściwej stawki podatku dla wystawianych po 31.04.2004 r. faktur korygujących (z tytułu zwrotów, reklamacji) do faktur za sprzedawane przed 01.05.2004 r. towary (grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali) ze stawką podatku w wysokości VAT 7 %.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że przepisy przejściowe ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie regulują kwestii wysokości stawki podatku jaką należy stosować w fakturach korygujących wystawianych na towary uprzednio nabyte z inną stawką VAT. Zasady wystawiania fak ...

Czy brak paragonu fiskalnego powoduje brak możliwości uznania reklamacji oraz możliwości skorygowania obrotu?

Wskazuje się, iż zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) sprzedaż powinna być dokumentowana według następujących zasad: 1. Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości "anulowania" faktur i zwrotu zapłaconego podatku, wykazanego na fakturach, które zostały podatnikowi zwrócone przez nabywcę usługi z powodu nieprawidłowego wykonania usługi. Podatnik uważa, że może anulować wystawione przez niego faktury oraz wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku.

pisma podatnika wynika, że usługa serwisowa została na rzecz nabywcy wykonana. W tej sytuacji usługodawca (podatnik) wystawił fakturę VAT, która jednak została zwrócona przez nabywcę z powodu "nieprawidłowego wykonania usługi". Podatnik twierdzi, że zarzuty usługobiorcy były częściowo uzasadnione, co oznacza, iż podatnik potwierdza wykonanie usługi. należy zatem uznać, że usługa serwisowa została ...

Czy podatek VAT wyliczony z tytułu importu usług w fakturze wewnętrznej jako należny stanowić będzie równocześnie podatek naliczony, polegający odliczeniu?

Na podstawie art. 14a § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie z dnia 01.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że firma dokonała sprzedaży opraw oświet ...

Generowanie strony w 3 ms