Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność pracownika

Czy w opisanym stanie konieczne jest składanie deklaracji korygujących PIT-11 i czy w przypadku zapłaty zaległości podatkowej przez spółkę ( płatnika ) po stronie pracownika powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa/ Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego przedstawionej sprawie . Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że płatnik po analizie kartotek płacowych za 2001r. w ...

Czy w przypadku zawarcia umowy zlecenia powstaje obowiązek podatkowy w VAT ?.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 5 lipca 2004 r. udziela następującej informacji: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) podat ...

Czy umorzona wartość powstałego niedoboru, obciążająca pracownika (zgodnie z zawartą umową o odpowiedzialności materialnej za szkody) stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 29.08.2005 r. spółka wystąpiła do Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik zawarł z pracodawcą (wnioskodawca) umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za szkody spowodowane powstaniem niedobor ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 8 ms