Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akredytacja

Czy wynagrodzenie nauczyciela - obywatela Wielkiej Brytanii - wypłacone mu przez placówkę kursową korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 20 umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. skierowane do Urzędu Skarbowego w Krośnie (data wpływu do tut. Urzędu 24.05.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 u ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do ustalenia kwoty obrotu w związku z którym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego do określenia proporcji, o której mowa mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym w dniu 27.07.2006 r. wniosku w zakresie określenia kwot, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwot p ...

Czy jeśli szkolenie jest organizowane przed podmiot nieposiadający akredytacji to przychody pracowników z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu będa zwolnione z podtku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki uczestniczą w szkoleniach, których celem jest podniesienie ich kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych związanych z wykonywaną przez nich pracą. Szkolenia, na które kierowani sa pracownicy są różnorodne, zatem mają różna intensywność i długość trwania. Pracownicy są na nie delegowani przez Spółkę, która opłaca n ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, świadczenie w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkoleń w sytuacji, gdy organizator szkolenia nie posiada akredytacji kuratora oświaty?

W dniu 15 maja 2007r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca zgodnie z obowiązkami pracodawcy, wynikającymi z Kodeksu pracy ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kierując pracowników na szkolenia niezbędne dla wykonywania ich obowiązków zaw ...

Czy z tytułu sfinansowania pracownikowi szkolenia powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki uczestniczą w różnych formach kształcenia, w tym także w formach takich jak sympozja, konferencje. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku iż każde spotkanie w celu uzyskania wiedzy na określony temat (związany z wykonywaną pracą) jest szkoleniem, bez względu na to czy jest to seminarium, sympozjum, konferencja, gd ...

dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników w formach pozaszkolnych - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia ...

Dotyczy zwolnienia od podatku - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp ...

Dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów nauki i konsultacji z języka angielskiego dla pracowników biorących udział w takich szkoleniach i oddelegowanych przez Spółkę, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów n ...

Czy wartość ewentualnych świadczeń przyznanych pracownikom przez Spółkę, polegających na sfinansowaniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego w formach innych niż szkolne, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku gdy szkolenie ściśle wiąże się z wykonywaniem przez pracownika obowiązków pracowniczych, powstaje po stronie pracownika przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wartość pozostałych szkoleń (w części sfinansowanej przez Spółkę) stanowi przychód zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy firma szkoląca posiada akredytację oraz czy Spółka skierowała pracownika na takie szkolenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 7 ms