Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowizje bankowe

Czy prowizja bankowa stanowi koszt uzyskania przychodów?

W związku z Pana pismem z dnia 06.07.2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Ocenę poniesionych wydatków pod kątem możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej należy dokonać w oparciu o ...

1. Czy koszty pobrane przez bank BZ WBK (nie nasz tylko pośredniczący) od wpłaty dewizowej za faktury eksportowe stanowią koszt uzyskania przychodu?2. Czy refakturowanie usług zwolnionych od VAT rodzi konieczność rozliczenia podatku naliczonego wg struktury zakupów i czy faktury zakupu usług zwolnionych należy ujmować w deklaracji VAT-7 w poz.43-nabycie towarów i usług pozostałych.?

Działając na podstawie art.14a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr.137, poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: 1) Przepisy art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000r. Nr.54, poz.654 z późn.zm.) stanowią, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osią ...

Czy prowizja bankowa pobierana przy zawieraniu umowy kredytowej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu, zamierza zaciągnąć kredyt w banku na zakup samochodu ciężarowego, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dotacje otrzymane od władz samorządowych? Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki sfinansowane bezpośrednio z otrzymanej dotacji, o której powyżej mowa?Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki związane z obsługą kredytu zaciagniętego na potrzeby Funduszu Pożyczkowego?

Z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957) wynika między innymi, że do dnia 31 grudnia 2004 r. obowiązuje zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z poźn. ...

Koszty uzyskania przychodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, że Spółka przystępując do inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, będącej w przyszłości jej środkiem trwałym zaciągnęła kredyt w banku. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę sieci okazało się, że kwota zaciągniętego kredytu przewyższa kwotę oferty przetargowej. W związku z powyższym Spółka postanowiła odwołać część ...

W jakiej wysokości Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Niemczech, a będące udziałowcami Spółki?

W dniu 4 stycznia 2005r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego, w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a będące udziałowcami Spółki, udzieliły Jej pożyczki na działalność gospodarczą. Na podstawie umowy pożyc ...

Czy koszty zawarcia umowy kredytowej (prowizja, odsetki), z której środki przeznaczono na zakup akcji, są kosztami uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa - tekst jednolity (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 24-01-2005 r. uzupełnionego o opłatę skarbową w dniu 07-02-2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w za ...

Czy koszty zawarcia umowy kredytowej (prowizja, odsetki) z której środki przeznaczono na zakup akcji, są kosztami uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa - tekst jednolity (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.01.2005 r. uzupełnionego o opłatę skarbową w dniu 07.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w za ...

czy podatnik przy wyliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust.3 ustawy o VAT za 2004r. słusznie zaliczył do czynności zwolnionych od podatku: -uzyskane odsetki bankowe na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w kwocie 4,29 zł; -uzyskany zwrot prowizji bankowej związanej z rachunkami prowadzonymi na potrzeby działalności gospodarczej w kwocie 100,01 zł; -uzyskany zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.200 zł

Pismem z 24.02.2005 r., Pełnomocnik Spółki zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej pozostałej artykułów użytku domowego i osobistego, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązana jest d ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji przygotowawczej pobranej przez Bank , zgodnie z zawartą umową kredytową.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03 marca 2005 r. /data wpływu do Izby Skarbowej) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z dnia 16 lutego 2005 r. Nr US34/SL-LD/415/4/JG/05 - nie uwzględniające Pana stanowiska oraz argumentów prze ...

Generowanie strony w 27 ms