Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komunikacja

Czy budowa nawierzchni utwardzonych na ulicach miasta P powinna być zakwalifikowana jako budowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i opodatkowana stawką 7%?

Obecnie obowiązująca, nowa ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ nie przewiduje już obniżonej stawki podatku dla w/w usług. Wykonane przez podmiot usługi budowlane związane z remontami i budową dróg gminnych od 01 maja br. podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką VAT. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o pod ...



Czy zwrot kosztów przewozu dzieci do szkoły stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni z dnia 29 grudnia 2004 roku nr PD/415-51/04, będącą odpowiedzią na zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności z tytułu zwrotu k ...

Czy pobieranie opłat komunikacyjnych przez Starostwo Powiatowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2005 r. ( data otrzymania 14 lutego 2005 r. uzupełniony 22 lutego 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Czy zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do szkoły i z powrotem należy traktować jako dochód opiekuna, a tym samym może być naliczony podatek dochodowy i pochodne?

Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w ...

Czy tzw. tereny komunikacyjne tj. drogi, tereny kolejowe zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, sklasyfikowane jako grunty zabudowane i zurbanizowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Działając na podstawie art. 14a §1, § 2, §3 i §4, art. 14b §1, §2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm.) p o s t a n a w i a m uznać tereny komunikacyjne tj. drogi zajęte pod wewn ...

Jednostka zwróciła się z następującym zapytaniem: czy do sporządzania informacji PIT-11A, PIT-40A, PIT-8B, PIT-8C można wykorzystać techniczne możliwości urządzeń w tym zakresie (wykorzystanie skanowanego podpisu), czy też deklaracje powinny być podpisywane własnoręcznie przez osoby je sporządzające. Ponadto Strona zwróciła sie z zapytaniem czy od 16 sierpnia 2006r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami w art. 3 Ordynacji podatkowej, Zakład jako organ administracji publicznej będzie miał prawo do składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem 440000/ND/61/497/2006 z dnia 02.02.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 03.02.2006r.), uzupełnio ...


Opłata skarbowa w sprawach komunikacyjnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Starosty Powiatu z dnia 15 stycznia 2007 r. KD.VII.5500-A-7/07, Burmistrz Miasta udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej dotyczącej pobierani ...

Generowanie strony w 54 ms