Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lekarz weterynarii

Czy po dniu 01.07.2004r. od czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii powinienem odprowadzić podatek VAT?

Usługi weterynaryjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% (poz. 152 zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r). Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu wg stawki 7% (§ 5 ust. 1 i poz. 17 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kw ...

czy wynagrodzenie wypłącane przez inspekcję weterynaryjną dla wyznaczonych osob stanowi przychód z art. 13 pkt 6 ustawy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004r. w sprawie wynagrodzenia wypłacanego przez Inspekcję Weterynaryjną - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że w myśl art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 17 ...


- dotyczy udzielania zleceń zadań z zakresu inspekcji weterynaryjnej w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4 w związku z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dotyczącym udzielania zleceń zadań z ...

Czy wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004r., Nr 33, poz. 287, ze zm.) przez osoby wyznaczone przez organ inspekcji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Podatnik przedstawił w swoim wniosku stan faktyczny, z którego wynika, że Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004r., Nr 33, poz. 287, ze zm.) wyznacza na czas określony osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonania określonych czynności. Wyznaczenie tych osób następuje zawsze w drodze decyzji a ...

Stan faktyczny: Podatnik wykonuje działalność weterynaryjną o symbolu PKWiU 85.20. Stanowisko Pytającego: Działalność weterynaryjna - symbol PKWiU 85.20 - opodatkowana jest 7% stawką podatku VAT (załącznik nr 3 poz. 152 ustawy o VAT).

W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), stawka podatku VAT wynosi 7% dla usług - objętych symbolem statystycznym PKWiU 85.20 - w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczonych przez instytucje, ...

dotyczy udzielania zleceń zadań z zakresu inspekcji weterynaryjnej w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku P. ... z dnia ..., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaliczenia do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodów uzyskanych w związku z umową zlecenia zawartą z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Naczelnik Pierwszego Urzę ...

1. Czy nadal obowiązuje stawka 7% podatku VAT dla usług weterynaryjnych PKWiU 85.20 ? 2. Czy wynagrodzenie za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii jest wynagrodzeniem netto ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu złożonego w dniu 28.01.2005 roku wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oraz złożonego w dniu 12.04.2005 roku uzupełnienia tego wniosku, postana ...

dotyczy udzielania zleceń zadań z zakresu inspekcji weterynaryjnej w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji weterynaryjnej /Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późniejszymi zmianami/

W dniu 04.04.2005 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił się z pisemnym zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego co do stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dotyczącym udzielania zleceń zadań z zakresu inspekcji weterynaryjnej w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z ...

Czy przychodem z umowy zlecenia, w 2005 r., z umowy zlecenia wystawionej przez Inspektorat Weterynarii lekarzom weterynarii jest wynagrodzenie (część podstawowa), czy również zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu i zakupu leków (tuberkulina) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku nr PIWet.K.01/35/2005 o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 29.03.2005 r. uzupełnione pismem nr PIWet.K.01/58/200 ...

Generowanie strony w 43 ms