Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce świadczenia

Czy Spółka, jako odbiorca usługi wykonanej poza terytorium kraju, obowiązana jest do naliczenia podatku VAT wystawiając fakturę wewnętrzną? Czy faktury od pośredników mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej należy traktować tak samo jak od pośredników mających siedzibę poza Unią?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie Spółki z dnia 06.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu 07.07.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, uprzejmie wyjaśn ...

Podatnik zwraca się z zapytaniami:1) Jak będzie wyglądać opodatkowanie usług agencyjnych wykonywanych na rzecz armatora morskiego z państwa Wspólnoty, który nie podał numeru, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego?2) Czy w powyższej sytuacji dla określenia miejsca świadczenia należy zastosować zasadę ogólną zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 53), zwanej dalej ustawą, i opodatkować usługi agencyjne krajową stawką podatku VAT?3) Czy rodzaj świadczonych przez Spółkę usług agencyjnych, tj. usług związanych z obsługą statków należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi, jest przypadkiem, o którym jest mowa w art. 83 ust. 1 pkt 9, 10, 14 i 17 ustawy, tj. usługą opodatkowaną stawką 0%?4) Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług pośrednictwa pracy biorąc pod uwagę fakt, iż w art. 83 ustawy obowiązującej od 1 maja 2004r. nie został zawarty zapis dotyczący usług pośrednictwa związanych z podejmowaniem zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą, o czym była mowa w § 60 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, który uprawniał podatnika do zastosowania zerowej stawki podatku VAT?5) Czy w przypadku gdy armator posiadający siedzibę na terenie Unii Europejskiej nie podał europejskiego numeru NIP usługi pośrednictwa pracy należy opodatkować na terenie kraju stawką VAT 22%?W ocenie Podatnika od dnia 1 maja 2004r. do w/w usług pośrednictwa pracy, jak i usług agencyjnych polegających na szkoleniu personelu, wyposażeniu w odzież roboczą, przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawcę do pracy na statkach morskich, organizacji podróży na statek, reprezentowaniu interesów armatorów w polskich portach, ma zastosowanie zerowa stawka podatku VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 10 i 14 ustawy.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług – Spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa pracy oraz usług agencyjnych wykonywanych na rzecz armatorów morskich, posiadających siedziby na terytorium Unii Europejskiej. Usługi pośrednictwa pracy polegają na dostarczaniu wykwalifikowanych marynarzy na statki morskie, natomiast usługi agencyjne, obejmują sw ...

Spółka wystąpiła z zapytaniem, o miejsce opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na kompleksowej obsłudze polskich wystawców na międzynarodowych imprezach wystawniczo - targowych?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu zawartego w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej ...

Podatek od towarów i usług

Zapytanie Spółki dotyczy udzielenia informacji w sprawie prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług dzierżawy cysterny kolejowej oraz stwierdzenia czy przedmiotową cysternę należy zakwalifikować jako środek transportu. Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy świadczeniu usług wynajmu, dzierżawy l ...

Czy zakup od kontrahenta spoza UE i równocześnie sprzedaż dla kontrahenta z kraju UE i z państwa trzeciego można potraktować jako import towarów, dostawę wewnątrzwspólnotową i eksport towarów, oraz na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu importu?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny w sprawie, z którego wynika, że Spółka zamierza dokonać transakcji zakupu nawozu azotowego od kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium Wspólnoty a następnie sprzedać ten towar odbiorcom na terenie Wspólnoty, jak również poza jej terytorium. W obu transakcjach towar nie przekracza granicy polskiej, lecz drogą morską jest dostarczany bezpośrednio od ...

Jak należy poprawnie rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu nabycia usług polegających na pośrednictwie w sprzedaży wyrobów gotowych na rynku niemieckim ?

Pismem z dnia 30.11.2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem według jakich zasad należy rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia przez podmiot niemiecki na rzecz podmiotu polskiego usług, polegających na pośrednictwie w sprzedaży wyrobów gotowych na rynku niemieckim, w przypadku gdy oba podmioty zarejestrowane są na potrzeby transakcji wew ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług wykonywanych przez Spółkę, związanych z zatrudnieniem oraz wykonywaniem robót budowlano-montażowych.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie Przedsiębiorstwa z dnia 08.12.2004 r. (uzupełnione informacją przesłaną faksem z dnia 29.12.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w przedmiocie opodatkowania podatkiem od tow ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w przypadku świadczenia ww. usług będzie mógł wystawiać faktury VAT swoim kontrahentom ze stawką podatku VAT 0% oraz czy będzie musiał dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Stan faktyczny: Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi pośrednictwa na rzecz kontrahentów z różnych państw Unii Europejskiej. Usługi polegają na znalezieniu dostawców towarów z terenu Polski, którzy będą dostarczać towary na rynek UE. W ramach wykonywanych usług Podatnik wyszukuje i przedstawia odpowiednie oferty, prowadzi i tłumaczy rozmowy handlowe, nadzoruje wykonanie zleceń pod ką ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować do świadczonych usług .Zdaniem Podatnika usługa transportu towarów na terenie kraju opodatkowana jest stawką 22%, a poza granicami bez określenia stawki podatku.

Stan faktyczny: Podatnik świadczy na terytorium Wspólnoty usługi transportu towarów na rzecz polskich firm. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnie ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie automatyki i montażu linii technologicznej na terenie Rosji dla kontrahenta polskiego.

W myśl art. 5 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ustawy dostawą towarów jest przeniensienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Art. 8 cytowanej ustawy definiuje świadczenie usług jako każde świadczenie na ...

Generowanie strony w 3 ms