Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana zakresu działalności

Czy w zaistniałym stanie faktycznym Podatnik w stosunku do dochodów, które będzie uzyskiwał z nowo rozpoczętej działalności gospodarczej może wybrać opodatkowanie dochodów 19% podatkiem liniowym?

W dniu 31 marca 2004r. Podatnik zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie małej gastronomii i opodatkowaną w formie karty podatkowej. Od maja 2004r. zamierza rozpocząć nową działalność gospodarczą w zakresie, który wyklu-cza możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 199 ...

Źródła przychodów

Stosownie do przepisów art. 24 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy brzmieniu: w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczy ...

Podatnik będąc wspólnikiem spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi,a także pośrednictwo handlowe i ubezpieczeniowe. Ponieważ spółka ma zostać zlikwidowana podatnik pyta czy może sprzedać niechodliwy i zalegający od kilku lat towar po cenach zakupu. Jednocześnie podatnik prowadzi poza spółką, działalność gospodarczą związaną z usługami pośrednictwa finansowego (według PKD 6720 Z - działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi). Działalność tą - zwolnioną od podatku VAT - zamierza rozszerzyć o handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi. Wnoszący pismozwraca się z pytaniem czy może zostać podatnikiem podatku od towarów i sług oraz od kiedy ciąży na nim obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. Wyrażając swój pogląd w sprawie podatnik uważa, że w związku zmającą nastąpić likwidacją spółki może sprzedać zalegający towar po cenach jego zakupu. Uważa też, że może zostać podatnikiem podatku od towarów i usług i że kasę fiskalną powinien zainstalować po przekroczeniu kwoty obrotu 40.000,00 zł (nie precyzując jednak przedziału czasowego dotyczącego tego obrotu).

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży t ...

Czy jest możliwe prowadzenie dwóch rodzajów działalności gospodarczej – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego - w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jaki jest sposób ujawnienia nowej działalności w urzędzie skarbowym, jaki jest sposób prowadzenia księgowości tych działalności w przypadku gdy dotychczasowa działalność rozliczana jest w oparciu o księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia informacji w następujących sprawach: 1) możliwości prowadzenia dwóch działalności gospodarczych – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego- w oparciu o wpis do ewidencji dzia ...

Czy prowadzona przez podatniczkę działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również po jej poszerzeniu będzie mogła być nadal opodatkowana wg tych zasad?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości d ...

czy żona po wystąpieniu z firmy prowadzonej dotychczas na imię obojga małżonków zobowiązana jest do płacenia podatku, jeśli tak to jakiego

W związku z koniecznością zmiany formy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z firmy prowadzonej dotychczas wspólnie przez małżonków występuje żona. Między małżonkami nie była zawarta umowa spółki cywilnej ani inna umowa określająca współpracę. Po wystąpieniu z firmy żona nie będzie prowadzić innej działalności gospodarczej.Podatnicy stają na stanowisku, że rezygnacja żony z prowadzenia dz ...


Generowanie strony w 50 ms