Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustalanie dochodu

Moment powstania obowiązku podatkowego

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.03 r. i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 z 1997 r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą "E." Kielce ul. X. opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz wraz z żoną jest właścicielem nieruchomości, z której część zo ...

Czy w trakcie 2004r. możliwe jest ustalanie dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, zobowiązany do rozliczania się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów zwrócił się z zapytaniem o możliwość ustalania dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie 2004r. z uwzględnieniem różnic remanentowych. Ponadto zwrócił z ...

Czy w przypadku zawarcia umowy użyczenia lokalu mieszkalnego pomiędzy osobami niespokrewnionymi ze sobą występuje przychód, dla kogo i w jakiej wysokości?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2 ...

Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik wykorzystywał środek trwały – samochód dostawczy, który następnie został sprzedany. Wartość początkowa środka trwałego wynosiła 10.000,00 zł, suma odpisów amortyzacyjnych 8.000,00 zł, natomiast środek trwały sprzedano za kwotę 15.000,00 zł. Podatnik zapytuje w jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży tego środka trwałego?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami t ...

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady pro ...

Czy w przypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa, przeznaczająca dochody na działalność statutową, ponosi wydatki z tytułu wpłat na PFRON, ta część dochodów, która odpowiada wpłatom na PFRON jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?

Z przedstawionego stanu faktuycznego wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa ponosi koszty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej, a uzyskane dochody przeznacza na działalność statutową. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) różnica ...

Wykaz zasad

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. organu podatkowego dnia 6.02.2004 r. w sprawie wyjaśnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnicy majątku wynikającej z bilansu na dzień odejścia wspólników spółki jawnej a wartością zbywczą majątku spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu w cel zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organ ...

uzupełnić

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, w nawiązaniu do pisma Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.04.2004 r. (znak: PUS.I/423/38/2004) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zmienia treść informacji zawartej w ww. piśmie w sposób ...

dotyczy sposobu ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w formie regionalnej w celu wspierania nowych inwestycji oraz sposobu wyliczenia dochodu stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty wolnej od podatku przewidzianej w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma R. sp. z o.o. w M. z dnia 15.12.2003 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, które to pismo wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Mielcu w dni ...

W jaki sposób przychody uzyskane w koronach słowackich przeliczyć na złote w celu obliczenia podatku dochodowego w Polsce?

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 17.03.2004 r. w sprawie przeliczenia przychodów w walucie obcej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 20 ...

Generowanie strony w 9 ms