Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa podnajmu

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychód uzyskany przez Podatnika z tytułu podnajmu tego samochodu?

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2001r. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na użytkowanie samochodu ciężarowego, który następnie został oddany do użytkowania innemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie umowy poręczenia do umowy leasingu. Umowa ta nie zwolniła jednak leasingobiorcy z obowiązku uiszczan ...

W jaki sposób należy zakwalifikować przychód z tytułu podnajmu części lokalu, użyczonego przez teścia do bezpłatnego używania na cele działalności gospodarczej, oraz jakiego typu wydatki, związane z utrzymaniem podnajętej części lokalu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 października 2005 r. (data wpływu 04.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz 12 stycznia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma "X", na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w...... Jednocześnie firma "X", na podstawie odrębnej umowy część tego budynku poddzierżawiła firmie "Z" z/s w Poznaniu, na co Gmina wyraziła zgodę. W dniu 30.06.2003 r. firma "X" zawarła z należ ...

Jak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy firma X ich nie odeśle ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma "X", na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w...... Jednocześnie firma "X", na podstawie odrębnej umowy część tego budynku poddzierżawiła firmie "Z" z/s w Poznaniu, na co Gmina wyraziła zgodę. W dniu 30.06.2003 r. firma "X" zawarła z należ ...

Dotyczy kwestii prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z samochodami wykorzystywanymi na podstawie umowy podnajmu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu do Urzędu 26.06.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.09.2006r., w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

W jakiej wysokości można odliczyć podatek naliczony w momencie przedłużenia okresu trwania umów leasingu samochodów osobowych i ciężarowych podnajmowanych przez spółkę?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia: 24.01.2006 r., doręczonego do tut. Urzędu w dniu 26.01.2006 r. uzupełnionego następnie pismem z dnia 05.04.2006 r., data wpływu do MUS 07.04.2006 r. w sprawie udziel ...

Czy użyczając nieodpłatnie córce część wynajmowanego lokalu do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej strona może skorzystać z opodatkowania działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...


CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących amortyzacji wydatków poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym tylko przez okres 6 lat oraz zaliczenia niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów podatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 83 ms