Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obliczanie terminów


W wystąpieniu sformułowano zapytanie, czy sprzedaż nieruchomości po upływie wskazanego terminu skutkować będzie utratą przedmiotowej ulgi. Zdaniem podatnika w/w okres jest wystarczający, aby ulga została zachowana.

Stan faktyczny Podatnik otrzymał w drodze darowizny zabudowaną nieruchomość i skorzystał z ulgi określonej w art. 16. ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatnik rozpoczął zamieszkiwanie w nabytym budynku 11 lutego 2000 r. Aktualnie rozważana jest możliwość sprzedaży nieruchomości po dniu 11 lutego 2005 r. Ocena prawna stanu faktycznego Podstawą prawną ulgi w podatku od spadków i d ...

Czy mogę skorygować zeznania podatkowe za lata 2002-2003 jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zostaną uiszczone w roku 2005 ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawion ...

Z jaką datą upływa pięcioletni termin do zamieszkiwania w nabytym drogą darowizny lokalu, o którym mowa w art. 16 ustawy z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 18 ust. 3a ustawy z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm./ w odpowiedzi na wniosek strony z dn. 19.05.2005 r. (wpłynął do tut. Urzędu w dn. 24.05 ...

W 2000r. podatnik nabył w drodze darowizny udział w nieruchomości stanowiącej tzw. gospodarstwo ogrodnicze. W akcie notarialnym zobowiązał się prowadzić to gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat. W związku z zamiarem sprzedaży nabytego udziału podatnik zapytuje: czy upłynął już ten okres, czy też upłynie on z dniem 31 grudnia 2005r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie: art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216, art. 217, art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje Pana stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2005r. (uzupełnionym w dniu 31 października 2005r.), dot. udzielenia pisemnej interpretacji c ...

Czy termin wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług liczony jest od dnia zakończenia usługi do dnia wywiezienia pojazdu, czy od dnia przyjechania pojazdem do naprawy do dnia wywiezienia pojazdu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 22 września 2005 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy w sytuacji, gdy sprzedaż mieszkania nastąpiła w dniu 08.04.2004 r., podatnik powinien wydatkować środki uzyskane ze sprzedaży do dnia 07.04.2006r.?

Podatnik w dniu 08 kwietnia 2004 r dokonał sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia. Kwota transakcji wyniosła 95 tys. zł. W wymaganym terminie złożono oświadczenie, iż środki pochodzące ze sprzedaży przeznaczone zostaną w całości na zakup nowego mieszkania. Zbyta nieruchomość nie stanowiła majątku wspólnego małżonków, gdyż nabyta zosta ...

Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, dotyczącego terminu nabycia prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia usług spedycyjnych, udokumentowanych przedmiotową fakturą.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak: L.Dz. 1074/06 z dnia 14.06.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania zajmowanego od 1993 r. na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa, które to prawo w 2006 r. zostało przekształcone na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 24 sierpnia 2006 r. (uzupełnionego w dniu 10 października 2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

1. Czy okres, w którym Spółce przysługuje pełne zwolnienie dochodu z opodatkowania „zakończy się z końcem jej obecnego roku podatkowego (30.09.2007 r.) czy 31.03.2007 r.”, 2. W jaki sposób określić dochód Spółki do 31.03.2007 r. oraz po tym okresie – jeśli okres zwolnienia z opodatkowania zakończy się 31.03.2007 r.?

Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie – po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o. o. K. z dnia 2.04.2007 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.03.2007 r., znak: PUS.I/423/137/06 stanowiące pisemną interpretację co do zak ...

Generowanie strony w 13 ms