Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podwyższenie kosztów uzyskania przychodu


1. Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki w sytuacji faktycznej zmiany siedziby Podatnika, bez podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników i zgłoszenia zmian umowy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym? 2. Z jaką datą należy podwyższyć wysokość kosztów uzyskania przychodów dla tych pracowników, którzy mieszkają poza miejscowością, w której obecnie pracują oraz z jaką datą należy obniżyć koszty uzyskania przychodów tym pracownikom, którzy nie muszą już dojeżdżać do pracy i ponosić z tego tytułu kosztów?

W piśmie Spółki został sformułowany następujący stan faktyczny: Spółka z o. o. do dnia 30.06.2004r. prowadziła działalność gospodarczą w (...), tj. w swojej siedzibie. Jak wyjaśnia Podatnik siedziba ta została wymieniona w umowie spółki. W dniu 30.06.2004r. Zarząd Spółki podjął uchwałęo przeniesieniu z dniem 01.07.2004r. siedziby z (...) do (...). Jednakże nie zwołano Zgromadzenia Wspólników, któr ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę przeznaczoną na dojazd do pracy na podstawie dokumentów potwierdzających zakup paliwa lub przyjąć wartość kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości biletu miesięcznego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - dalej u.O.p. - w odpowiedzi na pismo z dnia 12 października 2004 r. (wpływ 18.10. br.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu dojazdu do pra ...

Od jakich umów należy stosować 20% i 50% koszty uzyskania przychodów oraz jakie są zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście bez pośrednictwa płatnika?

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście odpowiadając na Pana pismo z dnia – data wpływu do tut. Urzędu: 27.06.2003 r., uzupełnione w dniu 13.08.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i zawarte w nim zapytanie informuję: ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania położone poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy oraz nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodu/jak należy w związku z tym interpretować użyte w tym przepisie pojęcie miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika oraz czy podatnik na obowiązek dokumentowania przejazdów na trasie: miejsce zamieszkania - zakład pracy/ ?

Stan faktyczny Z pisma podatniczki wynika, iż jest ona zatrudniona w Sp. z o. o. w Warszawie, dokąd stale dojeżdża raz w tygodniu na okres od poniedziałku do piątku (w ciągu tych dni podatniczka pozostaje w Warszawie). Podatniczka wskazuje, że weekendy spędza jednak w miejscu zameldowaniaw Białymstoku, które traktuje jako miejsce stałego zamieszkania. Podatniczika precyzuje, iż stan faktyczny doty ...

Jakie należy naliczyć koszty uzyskania przychodu w PIT-37, jeżeli w roku podatkowym 2004 Podatnik uzyskiwał dochód z dwóch stosunków pracy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 29. ...

Czy w przypadku przekazania praw autorskich licencji za stworzenie przez siebie programu komputerowego kontrahentowi - mają zastosowanie 50 % koszty uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 07.03.2005 r. (uzupełnionym w dniu 13.04.2005 r ...

Kiedy płatnik ma prawo naliczyć 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich dla pracowników zatrudnionych na podstwie umowy o pracę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Płatnika o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy z tytułu wykonywania prac, będących przedmio ...

Czy Podatnik miał prawo do zastosowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego w kwocie 1.533,84 zł, w rozliczeniu za 2004 rok.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że posiada Pan stałe zameldowanie pod adresem - D. ul. R. Jest zatrudniony w Wyższej Szkole w D. Od 2000 r. wraz z synem i żoną posiada Pan czasowe zameldowanie w W. na okres 5 lat tj. do 2006 r. Konieczność sprawowania opieki nad nieletnim synem spowodowała częste przebywanie Pana w 2004 r. po godzinach pracy poza miejscem stałego zame ...

Czy przy wypłacie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy wyliczając zaliczki na podatek dochodowy należało zgodnie z przepisami prawa podatkowego uwzględnić ryczałtowe koszty uzyskania przychodu? W jakiej wysokości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 2.03.2005 r. (znak: US-I-415/2/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, odm ...

Generowanie strony w 54 ms