Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość udziału

Czy przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, wyjaśnia, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej oraz działalność gospodarczą jednoosobowo na własne nazwisko. W najbliższym czasie zamierza wystą ...

Czy zwolniona jest z podatku dochodowego nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. podatnik zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: wnioskodawca zamierza wnieść aportem prowadzone przez siebie jednoosobowe przedsiębiorstwo do spółki z o.o. w zamian za wkład niepieniężny. W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z za ...

1. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpią: a. u wspólników występujących ze spółki, b. u wspólników nadal prowadzących spółkę w przypadku, gdy wartość zbywcza majątku jest równa wartości księgowej (wartości udziałów kapitałowych)? 2. Czy pomiędzy wspólnikami winna być spisana umowa o ewentualne naliczanie odsetek za odroczone terminy spłaty udziałów wspólnikom występującym ze spółki?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 2.12.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: „S.” spółka jawna: składa się z czterech wspólników, powsta ...

Czy wystąpi podatek do zapłaty z tytułu zbycia udziałów (po cenie nominalnej) spółki z o.o., objętych w zamian za wkład niepieniężny, w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o. o.?

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w drodze postanowienia, ...

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych spłata pieniężna otrzymana od spółki cywilnej przez wspólnika z niej występujacego?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 marca 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju z dnia 17.03.2005r. Nr PO/415-1/05 w zakresie interpretacji prawa podatkowego orzekam: - odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia. U Z A S A ...

Czy wartość nominalna objętych udziałów za wniesiony aport w postaci częściowo umorzonych środków trwałych stanowi przychód dla spółki, a kosztem uzyskania jest niezamortyzowana część środków trwałych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania p ...

Czy przychody uzyskane z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymanej przez podatnika, w związku z jego wystąpieniem z tej spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też są zwolnione z opodatkowania i na jakiej podstawie ?

Stan faktyczny: Podatnik jest wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, z której chce wystąpić. Spółka istniejąca od 1998 r. posiada majątek złożony z nieruchomości zakupionych w czasie jej istnienia. Środki na zakup tych nieruchomości pochodziły z wniesionych przez wspólników wkładów oraz ze środków wypracowanych przez spółkę. Przy wystąpieniu ze spółki podatnik otrzyma spłatę zgodnie z przepisam ...

Czy kosztem uzyskania przychodów spółki będzie wypłacone przez nią udziałowcowi wynagrodzenie za dobrowolne umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego? Czy wynagrodzenie to będzie kosztem uzyskania przychodów w całości, czy też do wysokości nominalnej wartości udziałów, albo tylko w części przekraczającej nominalną wartość tych udziałów?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2005 r. (znak: DM/49/05) złożonego w dniu 18.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 13.06.2005 r. (znak: DM/56/05), w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki będzie wypłacone przez nią udziałowcowi wy ...

Spółka pyta czy kwota zwiększająca pierwotną wartość nabytych udziałów wynikającą z zawartego aneksu do umowy zwiększy ich wartość czy też będzie zaliczona dok.u.p. Odnośnie odsetek związanych z płatnością w ratach Spółka uważa natomiast, że staną się one kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia (zapłaty).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, pr ...

Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka komandytowa wniesie te udziały do innej spółki kapitałowej (tj. posiadającej osobowość prawną), jako wkład niepieniężny (aport), w celu objęcia udziałów w tej spółce, to kosztem uzyskania przychodu dla spółki komandytowej (a dokładnie podatnika jako jej wspólnika) z tytułu objęcia tych udziałów będzie wartość udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionych uprzednio przez podatnika do spółki komandytowej i określona w akcie notarialnym, którym wprowadzono do spółki komandytowej dodatkowe wkłady ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku z dnia 13.03.2006 r. złożonym w dniu 14.03.2006r. (uzupełnionym w dniu 29.05.2006r.) według którego jeżeli udziały w spółce z o.o. zostały wniesione do spół ...

Generowanie strony w 13 ms