Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi konserwatorskie


Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczone przez niego usługi konserwatorskie sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.52.12.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych. Ocena prawna stanu faktycznego. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika jako zwolnione z opodatkowania wymienione zostały usł ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług są objęte usługi konserwatorskie w obiektach zabytkowych (obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i na listę dziedzictwa światowego UNESCO)?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że kościół wpisany jest do rejestru zabytków oraz figuruje w dobrach dziedzictwa światowego UNESCO. Rektorat kościoła jest kościelną osobą prawną i nie jest płatnikiem VAT. Stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku ...

Pytanie podatnika dotyczy wysokości stawki podatku VAT przy wykonywaniu usług konserwatorskich w budynkach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 113) i infrastruktury towarzyszącej, kościołach oraz obiektach nie mieszczących się w klasyfikacji budowlanej PKOB 113 oraz wysokości stawki podatku VAT przy wykonywaniu usług konserwatorskich mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.52.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie zaś do przepisu art. 8 ust. 3 ww. ustawy usługi identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych. Należy zauważyć, iż prawo do opodatkowania czynności stawką ...

Opodatkowanie podatkiem VAT wytwarzania organów - jako indywidualnego, autorskiego instrumentu - dla potrzeb kultury i kościoła.

Produkcja organów oraz części organowych sklasyfikowana została pod symbolem statystycznym PKWiU 36.30.13 i opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 22%. Według podatnika jego działalność to wytwarzanie indywidualnego, autorskiego instrumentu dla potrzeb kultury i kościoła i kwalifikuje się do działalności związanej z kulturą o symbolu PKWiU 92.31.22. W załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 11 ...

Według jakich stawek opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych usługi: doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych, pozostałe usługi związane z informatyką, konserwacji i napraw maszyn biurowych, robót budowlanych i przewozu ładunków taborem samochodowym?

W art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) określone są stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. I tak w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h zapisano, że stawkę 17% stosuje się do przychodów uzyskanych z doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72. ...

Czy usługi urbanistyczno-konserwatorskie bulwarów Wisły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.07.2003 r. (wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 12.08.2003 r.) uprzejmie informuje: Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku a ...

Czy usługi budowlano-konserwatorskie i konserwatorskie w zakresie konserwacji zabytków są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ? W ocenie podatnika przedmiotowe usługi są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 1 i załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny : Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie ochrony zabytków. Świadczone przez siebie usługi klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 – „Usługi ochrony zabytków”. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu poda ...

Podatnik zwraca się z pytaniem czy usługi związane z: konserwacją i remontami przewodów kominowych, kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych (szczelność, drożność, właściwe podłączenie urządzeń gazowych) oraz montażem wkładów kominowych wykonywane w budynkach mieszkalnych są opodatkowane 7% stawką VAT?

Podatnik świadczy usługi w zakresie konserwacji przewodów kominowych, prac remontowych przewodów kominowych, kontroli stanu technicznego jak i montażu wkładów kominowych. Zdaniem podatnika w/w usługi mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych oraz remontowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i podlegają opodatkowaniu 7% stawką stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 146 us ...

Czy świadczenie usług sklasyfikowanych w grupowaniu statystycznym PKWiU 92.52.12 (usługi ochrony zabytków) będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy czynności polegające na konserwacji, nadzorze konserwatorskim oraz sporządzaniu opracowań i dokumentacji konserwatorskich dotyczących zabytków architektury murowanej i drewnianej. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy ww. czynności mieszczą się w grupowaniu statystyczny ...

Generowanie strony w 17 ms