Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycieczka


dotyczy zaliczenia kosztów wycieczki pracowników i emerytów, sfinansowanej w całości z ZFŚS do świadczeń rzeczowych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 67 ustawy

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych pismem z dnia 28.07.2004 r. (znak: US PD/415/005/04) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie Urzędu ...

dotyczy otrzymanego przez pracownika zwrotu kosztów rezerwacji imprezy w biurze podróży

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 3.08.2004 r. (znak: PUS.I/423/77/04) w następujący sposób: W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ust ...

Czy powinno naliczać się podatek od towarów i usług od kwot wpłaconych przez pracowników, w sytuacji, gdy pracodawca zorganizował wycieczkę dla pracowników sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych biuro turystyczne, które zorganizowało wycieczkę wystawiło fakturę VAT marża, a częściową odpłatność za imprezę ponieśli pracownicy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie udziela odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 6.10.2004 r. (data wpływu 8.10.2004 r.) dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług: Jednostka zorganizowała wycieczkę dla pracowników sfinansowaną z ...

Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wycieczki krajowej zorganizowanej dla pracowników placówki. Informujemy, że pracownicy przedszkola odbyli wycieczkę krajową w całości sfinansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W koszt wycieczki został wliczony transport, noclegi, ubezpieczenie i bilety wstępu. Faktura została wystawiona na Przedszkole Samorządowe Nr 14 z ogólną sumą, bez wyszczególniania osób uczestniczących w wycieczce. Po rozliczeniu wycieczki, decyzją Komisji Socjalnej pracownicy zostali zobowiązani do częściowego pokrycia kosztów.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz 176 z późn. zm.) za przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowan ...

1. Czy wartość zakupionych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych biletów do kina stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona jest wartość przyznanej pracownikom pomocy rzeczowej z funduszu socjalnego w postaci zakupionej odzieży, butów itp.? 2. Czy pracownikowi biorącemu udział w wycieczce, finansowanej w całości z funduszu socjalnego należy od jej wartości naliczyć podatek dochodowy?

Ad 1. Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami ni ...

Czy dopłata do wycieczki krajowej, zorganizowanej przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie z funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży do 18 lat, w sytuacji, gdy możliwe jest zidywidualizowanie świadczeń na poszczególnych pracowników należy uznać za przychód podlegający opodatkowaniu?

W dniu 7.09.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo Urzędu Gminy w Ż. (znak: L.dz.UG.0117/86/04) z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Płatnik zwrócił się do organu podatkowego z następującym pytaniem: czy dopłata do wycieczki krajowej, zorganizowanej przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie z funduszu świadczeń socjalnych dl ...

W jaki sposób jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki – grzybobranie oraz kolonii i zimowisk?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19.11.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.11.2004 r.) uzupełnionego o własne stanowisko w sprawie w dniu 15.12.2004 r. dot. opodatkowania dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ...

Czy koszt wycieczki sfinansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi dla pracownika przychód, czy jest zwolniony przedmiotowo?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 14 października 2004 roku Nr PDOF/415/56/04 będącą odpowiedzią w sprawie opodatkowania kosztów wycieczki zorganizowanej dla pracowników PZU S.A. z zakładowego fun ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług organizacji imprez turystycznych, w skład których wchodzi zakwaterowanie we własnym/dzierżawionym obiekcie noclegowym, przewóz turystów własnym środkiem transportu itp.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Od 1 maja 2004r.- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zostały wprowadzone szczególne procedury opodatko ...

Generowanie strony w 2 ms