Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Czy przychód Podatnika z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło będzie przychodem osiągnię-tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy też przychodem z działalności wykonywanej osobiście?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektury, architektury wnętrz oraz wyposażenia wnętrz i obiektów, wykonawstwa ogólnobudowlanego obiektów oraz wyposażenia wnętrz i obiektów, handlu elementami wyposażenia wnętrz i mebli z dostawą do od-biorcy. W 2004r. planuje zatrudnić się na umowę zlecenia lub o dzieło w firmie budowlanej w charakterze asystenta kierownika bu ...

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) zwracamy się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawieWspólnie jako małżonkowie prowadzimy działalność gospodarczą potwierdzoną jednym wpisem w ewidencji działalności gospodarczej.Numer NIP firmy stanowi NIP pana i współmałżonka . Należy zaznaczyć, iż od daty obowiązywania ustawy z dnia 02 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej na imię obojga małżonków nie zostało uregulowane. Biorąc pod uwagę powyższe Wydział Spraw Administracyjnych Referat Ewidencji Przedsiębiorców Urzędu miejskiego w dnia 20.09.2004 pismem Nr wszczął postępowanie zmierzające do zmiany naszego wpisu do ewidencji. Zgodnie z art.68 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r.- przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004r. poz. 1808) małżonkowie, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, są obowiązani do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem. W naszym przypadku mamy zamiar dokonać zmiany polegającej na wykreśleniu z dotychczasowego wpisu pana, który zaprzestanie prowadzenia działalności a pozostawić panią, która będzie wpisana do ewidencji pod dotychczasowym numerem.Nasze pytanie sprowadza się do następującej kwestii:czy zmieniając wpis w ewidencji działalności gospodarczej do czego jesteśmy zobligowani wymogami przepisów poprzez wykreślenie z ewidencji pana, którego NIP był numerem NIP firmy i pozostawienie pani pod dotychczasowym numerem w ewidencji działalności gospodarczej w świetle przepisów o podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób fizycznych będzie likwidacją działalności prowadzonej dotychczas, a działalnośc pani będzie traktowana jako nowy podmiot, czy też będzie to kontynuacja działalności państwa. W naszej ocenie opisana wyżej zmiana nie powinna być traktowana jako likwidacja jednego podmiotu (x) i powstania nowego podmiotu , tylko jako kontynuacja działalności .

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.11.2004 r. dot. zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej informuję : Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej or ...

Jakie zmiany wprowadziła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 grudnia 2004 roku (wpływ do urzędu dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy wyjaśnia, co następuje: W złożony ...

Czy po zmianie dokonanej w rejestrze działalności gospodarczej, w wyniku której małzonkowie uzyskali dwa wpisy do ewidencji działalności gospodarczej będą funkcjonowali jako jeden podmiot gospodarczy pod jednym numerem NIP czy też jako dwa odrębne podmioty ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2004 r. w sprawie konsekwencji w podatku dochodowym i podatku VAT związanych ze spisaniem umowy spółki cywilnej między małżonkami w celu wykonywania działalności gospodarczej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informuje, co następuje. W piśmie podatnicy (małżeństwo), powo ...

Czy zmiany we wpisie małżonków do ewidencji działalności gospodarczej wymuszone wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nie powodują konsekwencji podatkowych w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 2 i art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, ...

Czy i jakie skutki podatkowe spowoduje zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej tj. kontynuacja dotychczasowej działalności na nazwisko męża ?

Stan faktyczny: Podatnicy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków, na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W 2005 roku wybrali w podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanie według stałej stawki 19%. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest mąż (Pan X). W związku z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gosp ...

Dotyczy rejestracji podatkowej na potrzeby podatku VAT małżonków prowadzących wspólnie dzialalność gospodarczą, bez zawartej umowy spółki lub umowy o podobnym charakterze.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie rejestracji podatkowej na potrzeby ...

Jak należy zarejestrować działalność gospodarczą prowadzoną przez małżonków ? Czy działalność taka może być prowadzona jako jeden podmiot gospodarczy pod jednym numerem NIP, czy jako dwa odrębne podmioty - w świetle przepisów o podatku VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż obowiązek dokonania zmiany wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dla małżonków, którzy dotychczas byli wpisani pod wspólnym numerem ewidencyjnym wynika z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). ...

Czy okres pomiędzy wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej 01.12.2004 r. a ponownym zarejestrowaniem w dniu 29.12.2004 r. przy jednoczesnym nieprzerwanym wykonywaniu czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej należy uznać za okres nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej? W okresie między wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej a ponownym zarejestrowaniem osiągnąłem przychody ewidencjonując je na kasie fiskalnej. Rozliczam się na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 14a §1, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2005 roku (data wpływu do Urzędu 15.02.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej po dniu wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej postanawiam: - podzielić ...

Czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy, która to zmiana winna być dokonana w związku z art. 68 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie nadal prowadząc działalność gospodarczą bez zawiązywania spółki cywilnej mogą prowadzić jedną księgę przychodów i rozchodów?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku z dnia 15.04.2005 r. (znak: US-PDJ-415/2/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa pod ...

Generowanie strony w 14 ms